Av: Miljøkrimredaksjonen, ØKOKRIM

Fugleegg har meget stor økonomisk verdi i visse samlermiljøer, og reirplyndring er et tiltagende problem, også i Norden. Nylig ble en finsk statsborger dømt i Österbotten tingsrett for å ulovlig sanking av cirka 8 700 egg, hovedsakelig fra Närpestrakten. Verdien av de ulovlige sankede eggene ble vurdert til cirka 700 000 euro (cirka 5,8 millioner norske kroner).

I domslutningen ble tiltalte idømt 1 års betinget fengsel og krav om erstatning/verdinndragning på 250 000 Euro (cirka. 2,1 millioner norske kroner) samt fysisk inndragning av samtlige egg. Retten la således særlig vekt på de økonomiske aspektene ved straffutmålingen (2 års strafferamme). I Finland er det fastsatt egne bestemmelser om verdien av egg mv. fra ulike arter som retten kan se hen til ved straffutmålingen og erstatningsberegningen.

I norsk målestokk kan man si at fengselsstraffen synes lav og den økonomiske reaksjonen mot en privatperson uvant høy, men meget interessant. Tas det økonomiske incentivet vekk fra slike svært skadegjørende handlinger, kan det ha vel så stor allmennpreventiv virkning som trusselen om fengselsstraff (i Norge inntil 3 år, jf. naturmangfoldloven § 75).

Saken fra Røstlandet ovenfor, viser at denne formen for kriminalitet også er høyaktuell i Norge. Det er en form for kriminalitet som «ikke finns» før man begynner å se den. Det er litt som om når man har bestemt seg for å kjøpe bil i en bestemt farge. Plutselig ser man nettopp biler med denne fargen overalt. De fantes der hele tiden, men man så dem bare ikke…