Illustrasjonsbilde av båt

Tekst: Strategy Manager Eve de Coning, Project Scale, INTERPOL Environmental Crime Programme / e.deconing@interpol.int

Prosjektet ledes fra INTERPOLs hovedkvarter i Lyon, Frankrike, og er et bindeledd mellom politi- og fiskerimyndigheter i alle INTERPOLs 190 medlemsland. Prosjektet mottar økonomisk støtte fra det norske utenrikdepartementet og Pew Environmental Trusts.

Et sentralt spørsmål er hva begrepet «fiskerikriminalitet» omfatter. «Project Scale» har valgt en bred tilnærming og definerer i prinsippet alle straffbare handlinger som utgjør en trussel for en bærekraftig fiskeriforvaltning, som «fiskerikriminalitet» eller «fiskerirelatert kriminalitet». Utgangspunktet er at organisert fiskerikriminalitet består av såkalt multikriminalitet. Det kan dreie seg om alt fra rene straffbare brudd på fiskelisenser eller kvoter, til dokumentfalsk, heleri, skatte- og tollunndragelser, menneskehandel, korrupsjon og hvitvasking. Sammen utgjør disse straffbare handlingene et kriminalitetskompleks som utfordrer fiskeriforvaltningens evne til å forvalte fiskebestander på en bærekraftig måte, og kontroll- og etterforskningsetaters evne til å bekjempe dem.

Politiet må samarbeide

Særlige utfordringer ligger i at fiskerikriminalitet av natur krysser grenser. Fiskefartøy eies, driftes, registreres og opereres, og produktet transporteres, eksporteres, pakkes, videreforedles og selges i ulike jurisdiksjoner. Politiet må derfor samarbeide over landegrensene når det er mistanke om straffbare forhold eller man ønsker å straffeforfølge gitte personer eller selskaper.

INTERPOL tilbyr en rekke tjenester og verktøy for slikt samarbeid, blant annet et sikkert kommunikasjonsnettverk (I-24/7) for informasjons- og etterretningsutveksling, koordinering av internasjonale operasjoner, kapasitetsbygging og kunnskapsformidling. Et av Scales hovedoppgaver er å tilrettelegge disse tjenestene og verktøyene for politi og nærliggende etater som kontrollerer og etterforsker ulovlig fiske.

Vest-Afrika

I pilotfasen har «Project Scale» et særlig fokus på Vest-Afrika, som er et av verdens mest utsatte områder for fiskerikrim­inalitet. Det anslås at så mye som 38 prosent av all fisk som tas ut av det østlige sentrale Atlanterhavet, tas ut ulovlig. Det ulovlige fisket i Vest-Afrika er geografisk knyttet opp til både Den europeiske union og de øvrige regionene i Afrika, og krever samarbeid både innen og mellom de geografiske regionene. Det er et stort behov for informasjonsutveksling og koordinering av operasjoner, og «Project Scale» har derfor igangsatt en rekke regionale konsultasjoner for å utrede prosjektets rolle i regionen. Den første av disse konsultasjonene ble organisert i Yaounde i Kamerun, i mai 2013, og den neste konsultasjonen er planlagt i Cape Town, Sør-Afrika, i juli. En siste konsultasjon vil sannsynligvis bli avholdt i Abidjan, Elfenbenskysten, i tredje kvartal i år.

Norsk støtte

INTERPOLs miljøkrimprogram og «Project Scale« har sterk støtte i fiskekrimarbeidsgruppen, som ledes av Gunnar Stølsvik fra Fiskeriforvaltningens analysenettverk ved Fiskeri- og kystdepartementet. 47 medlemsstater deltok på arbeidsgruppens første møte i februar i år (2013), og den har så langt bidratt med viktig strategisk og operasjonell støtte til «Project Scale». I desember i fjor igangsatte INTERPOLs miljøkrimprogram sin første fiskerikriminalitetsrelaterte internasjonale operasjon – operasjon STINGRAY – i nært samarbeid med fiskekrimarbeidsgruppen. Det neste møtet i arbeidsgruppen vil bli avholdt i Nairobi, Kenya, i november 2013.