Tekst av politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM og foto av Lillian Nordby Øktner, ØKOKRIM.

Storberget, foto av Lillian Nordby Øktner

– I arbeidsmiljøsaker bør ØKOKRIM ha den rollen dere nettopp har signalisert her i formiddag. Problemene løses ikke med større bevilgninger til politibiler og folk. Det handler mye om det seige og langsiktige arbeidet og da også den grundige kompetanseoppbyggingen for politiet lokalt. I den sammenheng blir denne nye boka om arbeidsmiljøkriminalitet viktig. I alvorlige saker bør ØKOKRIM være i front med tanke på å markere straffenivå og arbeidsmetodikk.

– Så for å oppsummere; politidistriktene skal primært ta alle sakene lokalt og ØKOKRIMs oppgave blir å kunne bistå på flere nivå, også med fagkompetanse?

– Ja, det er helt korrekt. – Men, fremholder Storberget, – ØKOKRIM må aldri bli den aktøren som fratar lokale politidistrikt ansvaret for å bekjempe kriminalitet.

 

Sosial dumping vanskelig og viktig

– Sosial dumping har vært et gjennomgående tema de siste årene når det snakkes om arbeidsmiljø og da spesielt der arbeidstakere fra Øst-Europa er involvert. Hvordan bør politiet prioritere mellom tradisjonelle arbeidsulykker med fysiske skader og saker som omfatter sosial dumping?

– Det er vanskelig å si noe konkret om hvordan vektingen bør være mellom disse sakstypene, men det er ingen tvil om at sosial dumping blir stadig mer viktig å bekjempe, også i strafferetten. Selv om såkalt vanlige arbeidsulykker er krevende nok å arbeid med, så tror jeg at arbeidsmetodikken og det bevismessige i sosial dumping-sakene kan være en større utfordring for politiet og påtalemyndigheten. Men det kan ikke være noen unnskyldning for politiet og påtalemyndigheten, og man bør absolutt prøve å skape noe allmennprevensjon innen dette feltet.

Boken til Rune Bård Hansen, foto av Lillian Nordby Øktner

Statsråden understreker at dersom noe felt virkelig har det allmennpreventive potensialet i seg, så er det sosial dumping-saker.

Rune B. Hansen skriver i boken Arbeidsmiljøkriminalitet at østeuropeiske arbeidstakere ikke sjelden er involvert i arbeidsulykker. Dette kan for eksempel være sesongarbeidere i jordbruket som ikke alltid omfattes av den etablerte sikkerheten. Statsråden blir alvorlig på dette temaet.

– Det er jo et tankekors... Dersom det faktisk er slik at man pruter på sikkerheten for utenlandsk arbeidskraft, så er jo det det verste eksemplet på sosial dumping som finnes. Tradisjonelt er jo sosial dumping knyttet opp mot økonomisk godtgjørelse og ikke sikkerhetshjelmen, eller brannsikkerhet der de bor, så det er absolutt grunn til å se på dette aspektet også.

 

Kompetanse gir kraft

– Det finnes mange dyktige og erfarne politifolk som arbeider grundig og systematisk med sitt spesielle fagfelt. Synes du politiet har god nok kompetanse til også å behandle arbeidsmiljøsaker fra de forskjelligste bransjer fagmessig og forsvarlig nok?

– Jeg tror dette er et felt der vi trenger mer kompetanse. Vi har absolutt mange med god kompetanse, men det vil være livsfarlig å si at vi kan nok, og særlig på et felt som har så mange «kulturelle utfordringer». Jeg tror det er en vegring blant mange i justissektoren mot å bruke strafferettslige mekanismer inn mot arbeidsgivere i denne typen saker. Da hjelper det å ha god kompetanse i bunnen og at man er trygg på sin kompetanse – og her kan denne boka ha en rolle. – Det er to ting jeg vil peke på når man får en slik bok i hendene, sier Storberget engasjert.

Det er for det første at man har stor mulighet til å sette seg inn i faktum og ikke kan vri seg unna jussen. Det andre er at det bidrar til å heve statusen til denne type arbeid ved at en slik bok utgis, og det er viktig!