Boken er en håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhets-bestemmelser i arbeids-miljøloven. Dette er den første samlede fremstillingen av arbeidsmiljøkriminalitet. Målgruppen er først og fremst statsadvokater, påtalejurister og etterforskere i politiet som arbeider med arbeidsmiljøkriminalitet, men boken vil også være nyttig for dommere, forsvarere, tjenestemenn i Arbeidstilsynet og andre med interesse for emnet.

Boken inneholder egne kapitler om etterforskning og påtalebehandling av arbeidsmiljøkriminalitet og om Arbeidstilsynets organisering og oppgaver, i tillegg til at det gis en oversiktlig fremstilling av arbeidsmiljølovens straffebestemmelser og straffutmålingen, blant annet med omfattende behandling av relevant rettspraksis.

I sitt forord i boken sier riksadvokat Tor-Aksel Busch:

Boken gir en pedagogisk innføring i etterforskning og relevant regelverk og vil bli et nyttig hjelpemiddel i det videre arbeidet på et viktig og ofte komplisert kriminalitetsområde. Ved bruk av boken vil vår oppgaveløsning utvilsomt bli bedre.

Forfatteren Rune Bård Hansen var tidligere teamleder ved Miljøteamet og er nå lagdommer ved Agder Lagmannsrett.

Boken kan nå bestilles ved henvendelse til Miljøteamet i ØKOKRIM, på samme måte som de andre fagbøkene Miljøteamet har gitt ut: nr. 12. «Kulturminnevern» (bind I og II rev. Utgave 2005) og nr. 17 «Hva er Miljøkriminalitet» (2005).