Tekst: statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen, ØKOKRIM   /  Foto: Politidirektoratet

Riksadvokaten

I følge Riksadvokaten er rømt oppdrettsfisk et alvorlig problem og må i enkelte tilfeller karakteriseres som alvorlig miljøkriminalitet. For å snu en trend med treg og lite effektiv etterforsking av disse sakene satte Riksadvokaten ned en arbeidsgruppe i 2007, som foreslo en rekke tiltak. Et av tiltakene var at ØKOKRIM fikk i oppdrag å arrangere et nasjonalt fagseminar om oppdrettskriminalitet, med formål å samle representanter fra de aktuelle myndighetene for å utveksle kunnskap og erfaring.

Det første seminaret ble arrangert i Bergen i november 2010. En av konklusjonene derfra var at et fagseminaret burde følges opp med et tilsvarende seminar senere. Tiden etter 2010 har også vist at akvakulturkriminalitet fortsatt er et område som krever innsats, og at det er nødvendig at politi- og påtalemyndigheten har tilstrekkelig og oppdatert kunnskap om feltet. På dette området er både lovgivningen som regulerer næringen, og forskningen om virkningene av den, herunder forskningen om rømming av oppdrettslaks, stadig i utvikling.

I dagene 8.–9. april 2014 arrangerte ØKOKRIM derfor den andre nasjonale fagseminaret om akvakulturkriminalitet. Seminaret ble arrangert samme sted som sist, ved Quality Hote Edvard Grieg i Bergen. Deltakerantallet var også denne gangen omkring 80 deltakere.

Seminaret denne gangen dreide seg i stor grad om utviklingen i lovgivning, forskning og saker siden sist seminar. Her skal bare nevnes noe av programmet.

Havforskningsinstituttet redegjorde for de biologiske konsekvensene av rømming og det nye overvåkingsprogrammet. Britt Leikvoll fra Fiskeridirektoratet redegjorde for nytt regelverk på området, herunder om reglene for overtredelsesgebyr. Hun snakket også om hva Fiskeridirektoratet kan bidra med under etterforskningen av akvakulturkriminalitet. Videre fremhevet hun at det er mye rømt fisk som ikke meldes inn, og at de oppdretterne som ikke melder fra om rømminger, ødelegger for andre i næringen. Det medfører mye arbeid og kostnader å sjekke ut hvor en rømming er skjedd når det skjer i et fjordområde med flere anlegg. Foredragsholdere fra akvakulturnæringen, Aina Valland fra FHL og Stig Nilsen fra Lerøy, foredro om næringens miljøarbeid og utfordringer, blant annet når det gjelder rømminger. Aud Slettemoen og Arve Fjeldbo fra ØKOKRIM foredro om etterforskning av saker som gjelder uriktig innrapportering til Mattilsynet om lakselus, og fremhevet særlig betydningen av å anvende strl. § 166 om falsk forklaring når det innrapporteres bevisst uriktig informasjon til myndighetene. Bakgrunnen for deres foredrag var særlig erfaringene med etterforskningen av en sak som ble iretteført som en tilståelsessak for Alta tingrett. (Det er den samme saken hvor det nå foreligger en (ikke rettskraftig) dom fra Hålogaland lagmannsrett, se side 50 i dette nummeret av Miljøkrim.)