Tekst: Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet / foto av Ellen Hambro: John Petter Reinertsen.

Ellen HambroMiljøutfordringene blir stadig mer sammenflettet og komplekse. Klimaendring og tap av naturmangfold er de største utfordringene vi står overfor. Arbeidet for å hindre forurensing av luft og vann, innsatsen for å hindre alvorlige klimaendringer og tiltak for å bevare naturens mangfold av planter, dyr og landskap – alt dette henger sammen.

Det handler om oss mennesker, fordi vi er helt avhengige av det jorda og velfungerende økosystemer gir oss av varer og tjenester som nettopp ren luft, rent vann, mat, medisiner og naturopplevelser. Det handler om å ta vare på kloden for kommende generasjoner. Det er det vi jobber med i Miljødirektoratet.

Mer helhetlige

Vi har overtatt ansvar og oppgaver fra tidligere DN og Klif, men skal gjøre mer enn bare å legge disse ved siden av hverandre. Som én etat kan vi være mer helhetlige fordi kunnskapsgrunnlaget og fagkompetansen er bredere og erfaringene flere. Det utvider forståelsen for utfordringene og for løsningene framover.

Oppdraget vårt er å samordne kunnskap, utøve myndighet og gi råd slik at vi blir en synlig og tydelig autoritet på miljøområdet. Ambisjonen vår er å være den viktigste premissleverandøren for miljøpolitikken i Norge.

Miljødirektoratet har et bredt samfunnsoppdrag. Vi er demokratiets tjener når vi setter vedtatt politikk ut i livet. Samtidig er vi vaktbikkja som sier tydelig i fra dersom miljøutviklingen ikke er i samsvar med politiske mål og internasjonale forpliktelser. Vi har oppdatert kunnskap om miljøets tilstand og skal formidle den på en forståelig måte. Vi viser fram positive utviklingstrekk, men også truslene.

  • Miljødirektoratet har kontorer i Trondheim og Oslo. I Trondheim er avdelingene med hovedansvar for naturforvaltning og områdevern. I Oslo ligger avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning.
  • Du når oss lettest via www.miljødirektoratet.no, e-post post@miljodir.no eller telefon 03400.
Slik får du tak i oss
  • Et statlig forvaltningsorgan underlagt Miljøverndepartementet. Rammene for arbeidet vårt blir lagt gjennom stortingsmeldinger og proposisjoner, statsbudsjett og instruks og årlige tildelingsbrev.
  • De fleste av de om lag 700 medarbeiderne jobber ved kontorene våre i Trondheim og Oslo.
  • Statens naturoppsyn er en del av direktoratet og har medarbeidere ved mer enn 60 lokalkontor omkring i landet, og har i tillegg ansatte og tjenesteytere på timebasis.
Miljødirektoratet