Dioksiner er betegnelsen på en gruppe klorholdige stoffer med høy fettløselighet og lang nedbrytningstid i naturen. Alle forbrenningsprosesser der klor og karbon er tilstede er mulige kilder til utslipp av dioksiner. I Norge har utslippene gått vesentlig ned siden 1995. Dioksiner finnes overalt i miljøet i lave konsentrasjoner, som følge av naturlige og menneskeskapte forbrenningsprosesser. I Norge er de høyeste dioksinkonsentrasjonene funnet i Grenlandsfjordene. Her er nivåene så høye at blåskjell klassifiseres som «meget sterkt forurenset». Dioksiner akkumuleres i organismer og løser seg i fett og vi kan derfor finne stoffene i animalske næringsmidler som meieriprodukter og fet fisk. Blant annet er det funnet dioksiner i fisk i Mjøsa.