I desember 2009 anmeldte Miljødirektoratets daværende Statens forurensningstilsyn en eksport av seks konteinere med elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) som var stanset i Rotterdam. ØKOKRIM tok over saken fra Vestfold politidistrikt på nyåret 2010.

Gjennom etterforskningen kom det frem at eksportøren hadde sendt over 1 000 tonn slikt avfall til Kina i perioden 2007–2009. Det dreide seg hovedsakelig om tv-skjermer og datamonitorer av den gamle kassetypen, såkalte CRTskjermer. Disse inneholder miljøgiften bly og er derfor forbudt å sende ut av OECD-området, enten forsendelsen skjer til sluttbehandling eller til gjenvinning.

ØKOKRIM tok ut tiltale mot eksportøren i desember 2012. Tiltalen omfattet både de 1 074 tonnene (78 konteinere) som var kommet helt frem til Kina, og de seks konteinerne som ble stanset i Rotterdam. I tillegg ble han tiltalt for korrupsjon og medvirkning til underslag relatert til virksomheten som avfallsavtaker.

Returselskapet han hadde mottatt EE-avfall fra, ble samtidig ilagt et forelegg på 1 000 000 kroner for brudd på avfallsforskriften § 1-18 bokstav a og f. Forelegget er vedtatt.

Ved Oslo tingretts dom 15. mai 2013 ble mannen dømt for overtredelse av avfallsforskriften kapittel 13, hvoretter rådsforordning om eksport av avfall gjelder som forskrift, for eksportene som kom frem til Kina. Han ble frifunnet for de seks konteinerne som ikke kom lenger enn til Rotterdam, idet retten anså denne overtredelsen
som forsøk siden konteinerne ikke var komme ut av OECD-området. Strafferammen i forurensningsloven (bøtestraff) gjør at overtredelse er forseelse, og forsøk på forseelse er ikke straffbart. Domfellelsen omfattet også medvirkning til underslag samt ett av de to korrupsjonsforholdene i tiltalen. Straffen ble satt til 150 timer samfunnsstraff.

Domfelte har anket bevisvurderingen og lovanvendelsen under de postene han ble domfelt i henhold til. ØKOKRIM har motanket straffutmålingen, idet forholdene samlet sett etter påtalemyndighetens syn tilsier ubetinget fengsel, også når man tar i betraktning noen mindre, formildende omstendigheter.