Skrevet av politiadvokat Per Kristian Haaland, Rogaland politidistrikt. Foto: Politiet.Den faktiske bakgrunn

Saken gjelder en drukningsulykke på skipet På ulykkestidspunktet ble skipet brukt til frakt av sand.

Tiltalte eide skipet gjennom rederiet Nysand AS, og var også skipets reder og skipsfører da ulykken skjedde. De øvrige om bord var styrmann, maskinmann/lettmatros og avdøde som var kokk/lettmatros.
Ulykken skjedde like etter kl. 21.00 da mannskapet om bord startet å gjøre klar for avgang fra kai etter å ha losset sand til selskapet Norstone AS på Forusstranden i Stavanger. Planen var å gå til Forsand for ny lasting av sand ca. kl. 23.00. Lossingen var ikke helt ferdig, men tiltalte gikk i styrehuset og startet opp, mens avdøde gikk ned på kaien for å løse fortøyningene. Maskinmannen satt i gravemaskinen midtskips om bord og losset fortsatt sand til land, mens styrmannen gikk fram i båten for å ta inn fortøyningene. Avdøde løste fortøyningene på land forut og akter på skipets styrbord side, før hun løste den såkalte springen som er festet fra baugen til land ca. midtskips. Det ble ikke brukt landgang i forbindelse med løsing av fortøyningene.

Tiltalte begynte å navigere skipet ut fra kaien før avdøde var kommet om bord. Maskinmannen, som fortsatt satt i gravemaskinen ca. midtskips, observerte at avdøde hang etter armene på utsiden av rekka forut/i baugen på skipet. Maskinmannen begynte å rope, og tiltalte og styrmannen ble oppmerksom på situasjonen. Tiltalte begynte å bakke opp og satte på lyskaster, mens styrmannen løp akterover for å klargjøre Mann Over Bord-båten (MOB). Maskinmannen og tiltalte så at avdøde falt i sjøen. Skipet var da ca. 100 meter fra land. Avdøde var iført vanlige klær og hjelm, men ikke redningsvest.

Maskinmannen og styrmannen fikk etter en tid satt MOB-båten på vannet, men kjørte den på land slik at den punkterte. Tiltalte kalte opp HRS for assistanse. Kort tid etter kom et helikopter som observerte avdøde i sjøen og fikk videreformidlet posisjon til en redningsbåt fra Viking som var ankommet. Mannskapet på redningsbåten fikk avdøde om bord og iverksatte umiddelbart gjenopplivningsforsøk, men avdøde ble erklært død ca. kl. 22.30. Dødsårsak var drukning.

 

Tingrettens dom

Ved Stavanger tingretts dom av 20. januar 2011 ble tiltalte dømt for overtredelse av skipssikkerhetsloven § 60, første ledd m.fl. Som skipsfører unnlot han å sørge for at navigeringen og vaktholdet om bord skjedde på en sikker måte, idet han gikk fra kai til tross for at ombordværende gravemaskin var i en posisjon som reduserte sikten fremover, uten å ha sikret seg om at arbeidet med løsing av skipets fortøyninger til land var ferdig, og uten å ha holdt ordentlig utkikk under de rådende omstendigheter.

Videre ble tiltalte dømt for overtredelse av skipssikkerhetsloven § 62, første ledd bokstav b m.fl. for at han som reder, før ulykken ikke hadde påsett at arbeidet hvor skipets mannskap skulle løse fortøyningene på land for så å klatre om bord i skipet (i stedet for å bruke landgang), ble risikovurdert og forsvarlige sikkerhetstiltak ble iverksatt. I tillegg unnlot han som reder å påse at det var utarbeidet instrukser for bruk av personlig verneutstyr, som redningsvest, om bord. Tiltalte ble også dømt for overtredelse av skipssikkerhetsloven § 59, første ledd bokstav e m.fl. for at han som reder før ulykken unnlot å sørge for at maskinmannen/lettmatrosen hadde godkjent opplæring og sertifikat for føring av skipets MOB-båt.

Straffen ble satt til fengsel i 90 dager hvorav 60 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Tiltalte ble også dømt til å betale de etterlatte oppreisning med totalt 170 000 kroner, samt saksomkostninger med 10 000 kroner. Dommen er rettskraftig.