For å styrke det tverretatlige arbeidet mot kriminalitet som rammer dyr og deres velferd undertegnet administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein og politidirektør Odd Reidar Humlegård i april en avtale som beskriver etatenes roller og ansvar på dette feltet. Blant annet skal det utpekes kontaktpersoner og jevnlig gjennomføres både sentrale og regionale samarbeidsmøter. Det skal også, som del av felles kompetanseutvikling arrangeres fagseminar om dyrevelferd hvert annet år.