Tekst: Politioverbetjent Tuva Brørby og Ecomessage Interpol, oversatt av Kripos

Det er bred enighet om at miljøkriminalitet er et av de mest lukrative og raskest voksende internasjonale kriminalitetsområdene. Kriminelle nettverk og syndikater som er motivert av høy profitt og liten risiko, har etablert en internasjonal bransje som:

 1. setter helse og velferd for lokalsamfunn og kommende generasjoner i fare
 2. forringer naturarven og planetens økologiske balanse
 3. påfører hindringer for selskaper som retter seg etter gjeldende miljølovgivning
 4. ignorerer miljølovgivningen så vel som annen lovgivning

Ecomessageskjema

Skjemaet kan du finne på Interpol sin nettside; http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Intelligence

Det er viktig å huske at miljøkriminalitet ikke kun er lokal, men også krysser landegrenser. Illegal dumping av miljøskadelig avfall skader i første rekke stedet der dumpingen finner sted. Men skadevoldere, transportfirmaer, agenter, hovedmenn/organisatorer og vitner kan befinne seg langt fra selve åstedet, og bor ofte utenfor landegrensene. I slike tilfeller kan miljøkriminalitet kun bekjempes gjennom effektivt internasjonalt samarbeid.

Den internasjonale politiorganisasjonen Interpol har arbeidet med å bekjempe miljøkriminalitet siden 1976. Som del av denne innsatsen nedsatte Interpol en miljøkrim-komité i 1994 bestående av en arbeidsgruppe for beskyttelse av dyr og planter og en arbeidsgruppe for bekjempelse av forurensningskriminalitet.

Mer enn 25 års erfaring har overbevist Interpol om at utveksling av relevant informasjon i rett tid er avgjørende for all innsats for å bekjempe miljøkriminalitet. Interpol har imidlertid også erfart at informasjonsutvekslingen kan bli svært skadelidende fordi:

 1. Nødvendig informasjon ofte må samles inn fra ulike kilder.
 2. Ulike land har ikke ensartede rapporteringsmetoder.
 3. Det har ikke eksistert noe register for samling, oppbevaring, analyse og utveksling av informasjon som har vært hensiktsmessig i bekjempelsen av miljøkriminalitet.
 4. Etterforskere i ett land har ofte ikke visst hvilken rettshåndhevende myndighet eller hvilket kontor som er kontaktpunkt i et annet.

Interpol har forsøkt å bøte på dette ved å opprette Ecomessage (Økomelding).

Med Ecomessage prøver Interpol å skape et rapporteringssystem og en database som dekker alle typer miljøkriminalitet, det vil si:

 1. illegal grensekryssende transport og illegal dumping av avfall
 2. illegal grensekryssende aktivitet som involverer radioaktivt avfall
 3. illegal handel med truede dyre-/plantearter

Ecomessage favner ulike miljøkriminalitetsområder, men vi vil i denne presentasjonen fokusere på illegal transport over landegrensene og illegal dumping av avfall.

 

Ecomessage – hva det er, og hvordan det fungerer

Interpols Generalsekretariat (IPSG) i Lyon, Frankrike, er et sentralt samlingspunkt for informasjon om internasjonal miljøkriminalitet. Interpol har utviklet Ecomessage som et rapporteringsverktøy som systematisk samler data om miljøkriminalitet, og legger dataene inn i et elektronisk datalagringsverktøy hos IPSG.

Ecomessage-systemet benytter et enkelt skjema for å overføre opplysninger til Interpol om en spesiell type kriminalitet. Ecomessage-skjemaet er nøye utformet. Når Interpol mottar miljøkriminalitetsrapporter gjennom Ecomessage, tillater den standardiserte kommunikasjonsløsningen følgende:

 1. En rask og metodisk registrering av rapportens opplysninger i et format som er kompatibelt med miljøkrim-databasen.
 2. Effektiv kryssreferanse av data mot andre oppføringer i Interpol-databasen.
 3. En systematisk og meningsfull uthenting av data på en måte som gjør bruk av applikasjoner, som for eksempel etterretningsanalyse, enklere.

Ecomessage er et datasystem. En Ecomessage-rapport må sendes Interpol via en standardisert prosedyre og rutine. Denne systematiske tilnærmingen bidrar til at de oversendte dataene er gyldige og oppdaterte. At opplysningene er bekreftede og gyldige, gjør at miljøkrim-databasen fremstår som pålitelig, og gir troverdige resultater når opplysningene benyttes.

Mange rettshåndhevende myndigheter er involvert i håndhevelsen av miljølovgivningen. Miljøverndepartementet eller -direktoratet kan ha varierende rettshåndhevende myndighet. Tollvesenet er de som stopper, og ofte beslaglegger, skipslaster med smuglet miljøavfall. Havnepoliti og kystvakt kan være involvert dersom saken gjelder forurensning av overflatevann. Nasjonalt og lokalt politi er ofte involvert i håndhevelsen av miljølovgivning. Det samme er Riksadvokaten og andre statlige institusjoner.

Alle disse ulike myndighetene kan samle nødvendig informasjon til en Ecomessage-rapport. Når opplysningene er innsamlet, bør de sendes til det rapporterende landets Interpol-kontor. Interpol-kontoret holder som regel til ved det nasjonale politiets internasjonale avdeling. (I Norge er Interpol ved Kripos.)

Det er Interpol-kontorets ansvar å sende opplysningene i en Ecomessage til IPSG. Dette ansvaret er nedfelt i Interpol-rundskriv 38/DII/SD2/E/INT/WG2/ENV/94 av 9. juni 1994, som bør være å finne ved alle Interpol-kontorer i verden.

Når IPSG mottar en Ecomessage, skal opplysningene legges inn i Interpols database. Flere fordeler genereres av denne prosessen:

 1. Opplysningene blir umiddelbart screenet mot all annen informasjon i Interpol-databasen. Dette kan generere viktig feedback. I et gitt tilfelle der land X rapporterer at person A har blitt pågrepet for mistanke om ulovlig transport av avfall, kan Ecomessage fremskaffe informasjon om at A også er etterlyst av land Y for liknende lovbrudd, eller at han allerede har blitt dømt i land Z for et liknende lovbrudd. Informasjon om sammenfallende pågripelsesbeslutninger eller tidligere domfellelser er av stor interesse og betydning for påtalemyndigheten.
 2. Ecomessage-skjemaet gir også muligheter for det rapporterende landet til å stille spørsmål, og er derfor et verktøy for internasjonalt samarbeid. Ta en megler som har skipet en ulovlig last med miljøfarlig avfall til land X fra land Y. Når man benytter søkemulighetene til Ecomessage, vil etterforskere i land X spørre om informasjon om avfallsmegler i land Y, eller befrakteren som er involvert. Det kan også spørre om alt annet som hvor internasjonal informasjonsutveksling kan bringe saken fremover.
 3. Profesjonelle analytikere i Interpols Analytical Criminal Intelligence Unit har tilgang til Interpols databaser. Når det foreligger tilstrekkelige pålitelige data, kan viktige analyser gjennomføres for å avdekke de kriminelle aktørene som er involvert, og det kriminelle foretakets eller nettverkets størrelse, struktur og dynamikk.

Selv om Interpol har brukt Ecomessage i mange år, er databasen fremdeles for liten til at det kan utarbeides en global analyse av miljøkriminalitet. Men mer data må legges inn i systemet – gjennom Ecomessage-rapporter. Når det foreligger en tilstrekkelig mengde statistisk signifikante data, kan disse analyseres og brukes til å utarbeide en internasjonal oversikt over den illegale internasjonale miljøkriminaliteten.

 

Ecomessage-skjemaet

 1. Enhver politimyndighet kan benytte disse skjemaene til å sende rapport om miljø-kriminalitet til det nasjonale Interpol-kontoret, som så sender dataene til Lyon.
 2. Når du fyller ut et Ecomessage-skjema, er det viktig å følge nummer- og bokstavrekkefølgen. Dette er viktig av hensyn til kompatibiliteten med miljøkrim-databasen. Et riktig utfylt skjema vil lett godtas av databasen og vil med større sannsynlighet gi resultater!
 3. Dersom det ikke finnes tilgjengelig opplysninger å fylle inn i enkelte rubrikker i skjemaet, så merk feltet med «ukjent» eller la det stå åpent.
 4. Når Ecomessage-skjemaet er fylt ut, sendes det til ditt lokale NCB. NCB er Interpols nasjonale kontor og er som regel lokalisert hos det nasjonale politiets internasjonale avdeling. Kun Interpol-kontoret kan sende en Ecomessage til IPSG.