«At banker og finansieringsinstitusjoner kan ha tillit til verdivurderinger utarbeidet av eiendomsmeglere, er av stor betydning for vårt finansielle system. Dommene viser at det også i privat sektor reageres strengt mot korrupsjon, selv om verdien av bestikkelsen er relativt beskjeden. Av allmennpreventive grunner er dette viktig», sier førstestatsadvokat i Økokrim, Esben Kyhring.

Låneagenten

Låneagenten, en 32 år gammel mann bosatt i Oslo, ble i en tilståelsessak i Oslo tingrett i februar dømt til fem måneder ubetinget fengsel for å ha gitt en eiendomsmegler en "utilbørlig fordel" (straffeloven § 387 første ledd bokstav b).

I en periode fra 2018 til 2019 overførte låneagenten til sammen 35.000 kroner til eiendomsmegleren. Betalingene hadde sammenheng med meglerens stilling og hans mulighet til å utferdige og fastsette verdien i e-takster for boliger.

I dommen skriver retten: «Tilliten til at eiendomsmegleroppdrag og utferdigelse av verditakster som grunnlag for vurdering av pantesikkerhet og lånesøknader utføres på forsvarlig og korrekt måte, er av stor samfunnsmessig betydning».

Eiendomsmegleren

Eiendomsmegleren, en 31 år gammel mann bosatt i Østfold, ble i en tilståelsessak i Moss tingrett i februar dømt til ubetinget fengsel i 90 dager for å ha mottatt en "utilbørlig fordel" (straffeloven § 387 første ledd bokstav a). I tillegg ble mannen idømt inndragning av utbytte og tap av retten til å jobbe som eiendomsmegler for en periode på 2 år.

I dommen står det: «Verdioverføringene sto i sammenheng med hans stilling […] og hans mulighet til å utferdige og fastsette verdien i e-takster for boliger».

Om rettighetstapet står det: «Siktede er utdannet eiendomsmegler og den kriminelle handling er begått i kraft av at han innehadde slik stilling. Han har misbrukt sin stilling som eiendomsmegler på en måte som medfører at allmenne hensyn tilsier at han skal fratas retten til å utøve yrket for en periode».

Dommene er rettskraftige.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Esben Kyhring, 481 26 601