- ØKOKRIM tar avgjørelsen til etterretning. EMDs avgjørelse bekrefter at ØKOKRIM har håndtert denne saken korrekt, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng.

De to personene ble dømt for grovt skattesvik og fikk ett års ubetinget fengselsstraff i et sakskompleks som ble etterforsket av ØKOKRIM. Samtidig som strafforfølgningen pågikk ble ligningene endret slik at de to ble ilagt 30 prosent tilleggsskatt etter ligningsloven.

Vedtakene om tilleggskatt ble ikke påklaget og skattemyndighetene avsluttet sin saksbehandling før straffesakene var avgjort. De to personene mente behandlingen av straffesakene skulle vært avsluttet etter vedtakene om tilleggsskatt og at fortsatt forfølgning ville stride mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens tilleggsprotokoll nr. 7 artikkel 4 - forbudet mot gjentatt straffeforfølgning. EMDs storkammer har nå fastslått at ileggelsen av tilleggsskatt og idømmelse av fengselsstraff utgjorde lovlig parallellforfølgning.

Les avgjørelsen fra EMD her.