Friluftsloven er endret ved lov 16. september 2011. Endringene, som trer i kraft 1. januar 2012, går i hovedtrekk ut på:

  • § 1a endres slik at skogplantefelt ikke lenger regnes som innmark.
  • En ny § 3a om ferdsel i innmark som fører til utmark, utvider ferdselsretten.
  • I § 5 gis nye regler som lovfester gjeldende rett om allmennhetens høstingsrett. Frem til nå har reglene om dette vært basert på ulovfestet sedvanerett. (I forlengelsen av dette oppheves dagens regler om dette i straffeloven §§ 399 og 400. Samtidig oppheves nye § 10a i friluftsloven som ble vedtatt i forbindelse med straffeloven 2005).
  • Det gis en ny bestemmelse i § 9 med hjemmel for departementet til å gi forskrifter med forbud mot telting nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte i kystnære områder.
  • Reglene i § 13 om forbud mot sjikanøse stengsler og forbudsskilt utvides slik at ikke bare ferdsel, men også opphold, bading eller høsting, er beskyttet.
  • I § 19 presiseres at utøvelse av allemannsretten generelt gjelder med de begrensninger som følger av andre lover.
  • Det gjøres noen viktige endringer i §§ 22, 24, 35 og 40 om friluftsorganene og deres oppgaver og hjemler. Her nevnes bare at en viktig endring er en ny hjemmel i § 40 for kommunen eller departementet til å ilegge tvangsmulkt dersom stengsler eller skilt ikke fjernes etter pålegg.

Straffebestemmelsen i friluftsloven § 39 forblir uendret.