ØKOKRIMs etterforsking av arbeidsforholdene på byggeplassen i Møllergata 26 i 2007 (tidligere hotell Ansgar), som Arbeidstilsynet anmeldte til ØKOKRIM i april 2008, viser at arbeidsgiveren, det bosniske selskapet Engra d.o.o, gjorde seg skyldig i en rekke lovbrudd:
·         fiktive arbeidskontrakter og timelister ble presentert for byggherren og norske myndigheter
·         den reelle lønnen til arbeiderne lå betydelig under allmenngjøringslovens krav til minstelønn
·         betydelig brudd på norske arbeidstidsbestemmelser
 
Etter reglene om minstelønn skulle timelønnen for de 32 ansatte vært på rundt 120-135 kroner. De fiktive kontraktene og timelistene viste en lønn på rundt 135 til 165 kroner per time og 37,5 timers normalarbeidsuke. Etter de reelle kontraktene var timelønnen betydelig lavere, ofte bare på rundt 24 – 35 kroner per time, og normalarbeidsuken var på minst 60 timer. 
 
Vi anslår at lovbruddene i utgangspunktet kunne tilsi forelegg og inndragning hos arbeidsgiveren i en størrelsesorden på rundt 3-4 millioner kroner eller mer, men har likevel besluttet å ikke forfølge saken mot Engra d.o.o and Partners videre. Bakgrunnen for dette er at man fra norsk side ikke har mulighet til å påtvinge selskapet eller dets ledelse å møte for norske domstoler eller å gjennomføre en norsk straffereaksjon, blant annet fordi Bosnia står utenfor Schengen-samarbeidet. Å sette i gang en strafferettslig forfølgning er da ikke hensiktsmessig.
 
ØKOKRIMs etterforsking har ikke funnet det bevist at personer hos den norske byggherren Realinvest Holding AS, hadde slik kjennskap til de reelle lønns- og arbeidsforholdene at det gir grunnlag for strafferettslig forfølgning. Det samme gjelder det norske selskapet Engra Norge AS, som i dag er under avvikling.
 
På denne bakgrunn blir saken henlagt.
 
ØKOKRIM finner det lite tilfredsstillende å måtte henlegge en sak der det er avdekket et så grovt tilfelle av sosial dumping, og mener det er grunn til å vurdere om regelverket som skal sikre etterlevelsen av allmenngjøringsloven, bør styrkes ytterligere. Det er med virkning fra 1. januar 2010 gitt nye regler i allmenngjøringsloven om solidaransvar, hvor det åpnes for at det kan gis forskrifter om at også byggherren kan holdes ansvarlig for at arbeidstakerne skal få utbetalt minstelønnen etter allmenngjøringsloven med forskrifter. Vi mener denne saken viser at det er grunn til å vurdere å gi en slik forskrift for å trygge arbeidernes rettigheter i liknende saker i fremtiden. I tillegg kan andre tiltak vurderes, for eksempel en styrking av byggherrens plikt til å påse at utenlandsk entreprenør følger allmenngjøringslovens regler.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Aud Ingvild Slettemoen, tlf 488 87 972.