Tekst: politimester Rune Bård Hansen, Vestfold politidistrikt  /  rune.bard.hansen@politiet.no  //  Foto: oppsynsmann Haakon B. Haaverstad, Statens naturoppsyn, Hvaler

Ved kongelig resolusjon av 23. august 2013 ble Færder nasjonalpark opprettet. Dermed er en betydelig del av Vestfolds vakre og egenartede skjærgård blitt nasjonalpark. Parken dekker ca. 340 kvadratkilometer av kystnaturen, og omfatter rundt 15 kvadratkilometer øyer og 325 kvadratkilometer sjøareal i Nøtterøy og Tjøme kommuner.

Nøtterøy og Tjøme er to store øyer man kommer til med bro fra Tønsberg sentrum til Nøtterøy og ny bro videre til Tjøme. Øyene har vært svært populære feriesteder for «badegjestene» fra Oslo i mer enn 150 år. Befolkningen mer en tidobles i sommersesongen.

Det følger av verneforskriften § 1 at formålet med nasjonalparken er:

«å bevare et større naturområde med representative økosystemer ved kysten i ytre Oslofjord med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre naturinngrep.

Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på

  • representative økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, herunder arter, bestander, naturtyper, geologi og økologiske prosesser
  • det opprinnelige skjærgårdslandskapet og det marine miljøet, herunder kulturminnene på land og i sjø
  • et undersjøisk landskap med variert bunntopografi og med stor variasjon i marine naturtyper, herunder ålegraseng, større tareskog, bløtbunnsområder i strandsonen og skjellsandområder
  • viktige naturtyper som kystfuruskog, rik sumpskog og edelløvskog, strandenger og strandsumper på østre del av Sandø og Mellom Bolæren
  • en lite påvirket kystskog på Vestre Bolæren, som viser en stor grad av variasjon i utforming og artssammensetning
  • leveområder for flere truede arter herunder kammarimjelle, kjempestarr og flatøsters

båtkortesjens fartøy haaverstadAllmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv, med liten grad av teknisk tilrettelegging.»

Nasjonalparken inneholder en lang rekke natur- og miljøverdier og erstatter en rekke mindre naturreservat, landskapsvern- og plantefredningsområder. Det skjer dermed en vesentlig forenkling og samordning av fredningsregelverket idet mer enn 20 forskrifter og bestemmelser oppheves.

Spesielt og sårbart skjærgårdslandskap

Naturlandskapet er et resultat av arbeidet som de enorme ismassene utførte i kvartærperioden. Området er særlig rikt på geologiske formasjoner dannet av is og hav, som rundsva (glattskurte, avrundede former i fast fjell), svaberg og sigdbrudd (isskuringsstriper med halvmånehakk), jettegryter (syllindrisk grop i fast fjell) og en rekke andre plastiske former i berget. I tillegg er det flere markerte strandvoller. På rombeporfyrøyene i nord kan du finne rauker (bratte frittstående steinklipper eller fjell) og brenningshuler (grotter dannet av brenningenes arbeid langs kysten). På Sandø finnes et stort og karakteristisk flyvesandområde.

Viktig område for biologisk mangfold

Nasjonalparken har flere viktige hekkeområder for sjøfugl, og det er innført ferdselsforbud i hekketiden på noen av hekkeholmene. Dette er gjort for å skjerme fuglene mot forstyrrelser i denne sårbare livsfasen. Det blir en viktig jobb for Vestfold politidistrikts båtpatrulje og Statens naturoppsyn (SNO) å føre oppsyn med hekkeholmene.

Området har en rik og mangfoldig planteflora og insektsfauna. Det finnes rødlistede planter som kammarimjelle, gul hornvalmue, kjempestarr og jordbærkløver. Nasjonalparken er også hjem for de kritisk truede sommerfuglartene okerdvergmåler og prikkrutevinge. Det finnes også sjeldne og truede sopparter.

Sjøbunnen

Sjøområdene i nasjonalparken er svært varierte, fra gruntvannsområdene i skjærgården ut til de dype sjøområdene mot Skagerak. I de grunne områdene er det store tareskoger og frodige ålegrasenger som er viktige oppvekstområder for fisk. På dypet har vi et spennende sjøbunnlandskap med store fjellkløfter og flate bløtbunnsområder. Variasjonen gir grunnlag for et mangfoldig dyre- og planteliv på sjøbunnen. Området er svært populært blant dykkere, med flere interessante vrak.

Friluftsliv

Færder nasjonalpark er et av landets viktigste områder for kystnært friluftsliv, og store arealer er sikret som friluftsområder. Nasjonalparken egner seg blant annet godt for kajakkpadling og er også attraktiv for båt- og fotturer. Det er flere kyststier og kystledruter i nasjonalparken og dens nærområder. Muligheten for variert friluftsliv er viktig både for fastboende og hytteeiere på Nøtterøy og Tjøme. Nærheten til Tønsberg by og til områdene rundt Oslo medfører også stort besøk.

Landbruk

Fra gammelt av har det vært mye beitedyr på øyene i parken, og fortsatt er det beitedyr på en del av øyene. Dette er viktig for å forhindre gjengroing av kulturlandskapet og sikre viktige naturtyper med mange sjeldne og truede plante- og dyrearter. Av øyene som inngår i parken er det bare Søndre og Nordre Årøy og Bjerkøy som har fast bosetting i dag. Bosettingen er ikke en del av nasjonalparken.

Kulturminner

På land finnes det gravrøyser, steingjerder, rydningsrøyser og historiske kulturlandskap med beiter, slåttemarker og historiske bygninger. Dette er dokumentasjon om aktivt bruk i mange hundre år. Den fredede fyrstasjonen Færder fyr på øya Tristein og det gamle, fredede fyrmiljøet på øya Store Færder ligger innenfor nasjonalparken. Det samme gjelder den såkalte Grevestuen på øya Mellom Bolæren, som er en av landets eldste jaktstuer. Hytta ble i sin tid satt opp av grevskapet Wedel Jarlsberg. På Mellom Bolæren ligger også et dystert krigsminne; en fangeleir for russiske krigsfanger fra andre verdenskrig. Leiren var nærmest en dødsleir for fanger som var for svake til å arbeide. De tre Bolærene-øyene har vært brukt av forsvaret og stengt for allmenn ferdsel opp til nylig. Ved frigivelsen av øyene har allmennheten fått nye, særpregede og interessante områder å boltre seg på.

Fremtidig forvaltning og kriminalitets­bekjempelse

Et styre vi bli oppnevnt for nasjonalparken av Miljøverndepartementet. Det vil bli sammensatt av politikere fra Nøtterøy kommune, Tjøme kommune og Vestfold fylkeskommune. Permanente stillinger knyttet til nasjonalparken vil komme på plass når nasjonalparkstyret er etablert og vi kjenner innholdet i det kommende statsbudsjettet. Når styret er på plass, vil det bli oppnevnt et rådgivende utvalg for nasjonalparken. Utvalget vil ha en rådgivende rolle overfor styret og styrets sekretariat.

Statens naturoppsyn vil få ansvaret for oppsynet i parken sammen med blant annet fiskerioppsynet og Vestfold politidistrikt. Som politimester vil jeg gjøre alt jeg er i stand til for at opprettelsen av parken også skal bety et oppsving for politidistriktets satsing på bekjempelse av miljøkriminalitet og naturoppsyn. Forhåpentligvis vil det tilflyte noe midler som kan brukes til fruktbart samarbeid mellom SNO og politiet. Politidistriktet har en svært formålstjenlig politibåt og personell med høy kompetanse. Utfordringen er å finne ledige midler som kan benyttes til å øke den daglige bruken av båten og til å utvide båtens operasjonsperiode vår og høst.

Jeg ønsker alle lesere av Miljøkrim velkommen til en ny og praktfull nasjonalpark i Vestfold.