faerrerovviltskader.jpg

Av: Miljødirektoratet / Illustrasjon: Shutterstock

Dyreeiere får erstatning dersom husdyr eller tamrein blir tatt av fredet rovvilt, men det må sannsynliggjøres at dødsårsaken skyldes disse artene. Et viktig ledd i dette arbeidet er å undersøke døde og skadde dyr ved mistanke om at rovvilt har vært på ferde.

Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratets feltapparat, blir gjennom beitesesongen tilkalt ved funn av skadet eller drept sau og tamrein for å vurdere årsaken til skaden.

– Landet sett under ett har det vært en relativt rolig sommer når det gjelder rovviltarbeid og dokumentasjon av skader, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens Naturoppsyn (SNO) som er Miljødirektoratets feltapparat.

Tallene per 1. august viser at ulv har forårsaket ca. 330 skader på sau. Som i fjor ligger bjørn lavt på skadestatistikken, og det virker som det er en liten nedgang i skader forårsaket av jerv. Samtidig vet vi av erfaring at en større andel av husdyr drept av ulv blir funnet enn for eksempel de som er tatt av jerv. Gaupe og jerv er de artene som det erstattes flest sau etter i Norge.

– Noe av årsaken til at ulv ligger høyt på statistikken, er at den ofte vil ta mange sau på kort tid og i et begrenset område. Jervens atferd er å hamstre mat. Det vil si at den parterer og gjemmer byttet sitt for å ha matlager til vinteren, sier Austmo.