Av: spesialetterforsker og biolog Joachim Schjolden, ØKOKRIM

Etter åpningen på tirsdag fortalte Geir Ove Heir fra Salten politidistrikt om hvilke utfordringer de møter i forbindelse med etterforsking av miljøkriminalitet i distriktet, og mange kjenner antakelig igjen behovet for en mer robust etterforsking av miljøkriminalitet mange steder i landet. Dette behovet ble også tatt opp i foredraget til Atle Roll-Matthiesen fra POD, og videre understreket i Inge Svae-Grotlis foredrag som avdekket at omfanget av alvorlig miljøkrim­inalitet er større enn dagens miljøkrimstatistikk tilsier. La derfor Monica Mjøs Værhols oppfordring om å melde inn de to største truslene innenfor miljøkriminalitet i politidistriktene til ØKOKRIMS arbeid med ny trusselvurdering, være en arena hvor disse behovene synliggjøres.

På faunasiden handlet det om første sesong med oppsyn og straffesaker i Færder nasjonalpark, etterforskingen av forsøket på å felle ulv i Hernes i Elverum kommune, samt nasjonal og lokal overvåking av kongeørn. Dyrevelferd kan ses i forlengelsen av faunakriminalitet, og Ellen Hestenes fra Mattilsynet holdt et engasjerende foredrag om viktigheten av et godt samarbeid mellom politi og tilsynsmyndighet for å møte utfordringene knyttet til dyrevelferd og det stadig økende kravet om et dyrepoliti i Norge.

Miljødirektoratet var representert på seminaret ved Ann-Ida Østensen og Tonje Johnsen, som orienterte om produkt- og kjemikaliekrim­inalitet. Dette er et område innenfor miljøkrim­inalitet med mange berøringspunkter over hele landet. Et gjennomgående problem synes å være at mange aktører i markedet har for lite kunnskap om kjemikalieregelverket, og gjennom 105 inspeksjoner i 2013 ble det avdekket avvik i 6 av 10 tilfeller.

Arbeidsmarkedskriminalitet er et tema og begrep som har fått økende oppmerksomhet helt siden sosial dumping ble et problem i Norge etter EU-utvidelsen i 2004. Aud Slettemoen fra ØKOKRIM redegjorde for trusselbildet og hvordan det tegner seg et komplekst bilde av organisert kriminalitet med internasjonale forgreininger, kanskje særlig innen byggebransjen.  

Det var også satt av tid til sosialt samvær, og årets utflukt var planlagt god tid i forveien. Det var opprinnelig meningen at vi skulle besøke det gamle landhandleriet Zahlfjøsen på Kjerringøy, hvor det blant annet er en utstilling som omfatter filmatisering og illustrasjoner av Knut Hamsuns litteratur. Fergeforbindelsen mellom Festvåg og Misten var imidlertid ikke operativ grunnet motorhavari, slik at havsafari med MS Gamle Salten ble lansert som alternativ. Det skulle vise seg at denne båten, som tidligere var innleid som fast avløserskip i Hurtigruten, heller ikke var sjødyktig og trengte en motoroverhaling. Signalene om at seminarets deltakere burde holde seg unna havet, ble enda tydeligere da det viste seg at

Saltstraumen Museum heller ikke lot seg besøke fordi lokalene ble renovert etter sommersesongen. Til slutt fikk vi likevel til en felles tur, og det til den «splitter nye» steinalderbosettingen på Tuvsjyen hvor det ble servert kaffe og øl fra minibaren.

Redaksjonen sender en stor takk til dem som aldri gav opp, og som sto for en god gjennomføring av seminaret.