Arbeidsmiljøkriminalitet er brudd på lover og forskrifter som beskytter arbeidsmiljøet; arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven og allmenngjøringsloven. Kriminaliteten skjer når pålagte sikkerhetstiltak brytes som følge av uaktsomhet eller uforstand, men også ved at sikkerhet blir valgt bort av økonomiske årsaker.

Dessverre har arbeidsmiljøkriminalitet et stort skadepotensiale og alvorlige tilfeller skal prioriteres. Riksadvokaten har understreket betydningen av en aktiv og målrettet innsats mot kriminalitet som rammer arbeidslivet.

Miljøkrimavdelingen har blant annet invitert representanter fra Riksadvokaten, statsadvokatene, politidirektoratet, Sysselmannen på Svalbard, politidistriktenes miljøkoordinatorer og påtalejurister med særlig ansvar for miljøsaker.

Hovedtema for seminaret vil bli bevissikring og iretteføring av arbeidsmiljøsaker.

Vi blir ca. 150 deltagere som forventet. I tillegg til inviterte i politiet  og påtalemyndigheten deltar representanter fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og Arbeids-tilsynet i regionene.