geilo.jpg

Tekst: teamkonsulent Nina Norset Little, Økokrim / Foto: Privat

Seminaret ble åpnet tirsdag 25. august av Hans Tore Høviskeland, avdelingsleder for miljøkrimavdelingen. Han pekte på at politiet er inne i en utfordrende periode med endring og at miljøkrimområdet også påvirkes av dette. Hvordan feltet blir organisert og ivaretatt i ny politistruktur krever planlegging, fokus og initiativ fra alle som jobber på feltet.  Sissel Hammer, politimester i Nordre Buskerud, med bakgrunn som miljøjurist i Oslo politidistrikt, ønsket videre velkommen som vertskapsdistrikt for seminaret.  Hammer redegjorde for distriktets miljøkrimarbeid og -utfordringer. Nordre Buskerud er et distrikt preget av mange og store naturområder og mye turisme. Etter Oslo har de ulike destinasjonene i distriktet flest gjestedøgn pr. år i Norge. Turismen og relaterte bransjer øker presset både på ytre og indre miljø. Hammer reiste med denne erfaringen spørsmål om tiden er inne for å rendyrke arbeidet med disse kriminalitetsformene i to separate områder. Nordre Buskerud har flere miljøkrimutfordringer, mye preget av økt ferdsel og naturbruk, men også en økende andel av utenlandske sesongarbeidere som er sårbare for arbeidsmiljøkrim og annen utnyttelse. I likhet med andre distrikter, opplever Nordre Buskerud at miljøkrimområdet ofte kommer i annen rekke når det gjelder ressursbruk og også manglende oppmerksomhet fra media. Hammer oppfordret derfor om at man 1) må bruke media mer aktivt da det er en viktig ressurs på miljøfagområdet og 2) det er nå de som arbeider på feltet må være aktive internt i politidistriktene for å påvirke til et bedre organisert politi-Norge. På miljøkrimområdet foreslo Hammer at miljøkoordinatoren plasseres enda tettere på politimesteren i hvert distrikt for å sikre nødvendig fokus på feltet.

Seniorrådgiver Stephan Torp fra Justisdepartementet og politiinspektør Roger Broen fra Politidirektoratet (POD) fortsatte med hver sin orientering. Fra Justisdepartementet redegjorde Torp for pilotprosjektet i Sør Trøndelag på dyrevelferd og samarbeidsavtalen mellom POD og Mattilsynet som ligger til grunn for dette. Torp presiserte at Sør Trøndelag politidistrikt ikke skal fungere som et dyrepoliti for hele Norge. ØKOKRIM har fortsatt ansvaret for landsdekkende bistand på dyrevelferd. Torp redegjorde for at dyrevelferdsprosjektet er et treårig prøveprosjekt som ble etablert på kort tid uten høye kostnader gjennom sterk politisk vilje og ved å sette gammel lærdom i system. Han ga uttrykk for at Justisdepartementet ønsker å vurdere om det kan etableres tilsvarende pilotprosjekter på andre miljøkrimområder som arbeidsmiljø, fiskeri /oppdrett, kunst og kultur mv. og oppfordret til å ta kontakt om slike muligheter.  Både Torp og Broen tok opp miljøkoordinatorrollen og evalueringsrapporten som er gjennomgått av POD og Justisdepartementet. Broen orienterte om at nødvendige endringer planlegges gjennomført så snart arbeidet med nærpolitireformen gir rom for det, tidligst våren 2016. Broen redegjorde også nærmere for status i arbeidet med nærpolitireformen. I en utfordrende periode for politiet oppfordret han deltakerne om å melde fra om behov og problemstillinger slik at disse blir fanget opp oppover i kjeden og en del av den fremtidsdialogen som pågår. 

Etter lunsj fortsatte  Mjøs Værholm om ØKOKRIM sin trusselvurdering for 2015 – 2017 som fremhever satsningsområdene fremover. Hun understrekte at trusselvurdering i utgangspunktet er til beslutningstakere til aktiv bruk i ressursdiskusjoner og vurderinger. Hovedfunn med tanke på miljøkriminalitet er at kriminalitetsformen er vesentlig mer utbredt enn statistikken gir uttrykk for, den er mer organisert og begås av større aktører. Hun pekte også på at en manglende evne til å se sammenhengen, konsekvensen og alvorligheten av også mindre overtredelser sannsynligvis bidrar til å øke trusselbildet. Nytt av året er at dyrevelferd og fiskeri er inkludert i trusselvurderingen. Hans Tore Høviskeland opplyste at ØKOKRIM i tråd med trusselvurderingen planlegger en aksjon rettet mot barmarkskjøring i samarbeid med lokalt politi og SNO. (Ved utgivelsen av denne utgaven av Miljøkrim kan det opplyses at aksjonen er gjennomført og har resultert i konkrete anmeldelser. Red.anm.)

Den 3. september 2014 inntraff en stor og alvorlig sprengningsulykke 2 km øst for Geilo sentrum, der Riksveg 7 krysser Bergensbanen. Ulykken skjedde i forbindelse med lading av borehull og tre anleggsarbeidere omkom. Innsatsleder Odd Halvard Seterdal, lensmann Torstein Seim og krimtekniker Lars Enerhaugen holdt et innlegg om ulykken og etterforskingsarbeidet. Det var stor medieinteresse og håndtering av pressen ble en særskilt oppgave å ivareta. Både aktiv og informativ bruk av Twitter samt avsluttende åstedsbefaring med pressen ble trukket frem som gode læringspunkter. Det var også store utfordringer knyttet til det å ha et åsted i krysningspunktet mellom to hovedfartsårer for tog og vei, med den begrensning dette ga for fremkommelighet både for innsatspersonell og i andre rekke for den ordinære trafikkavviklingen.

Første seminardag ble avsluttet med en oversikt over miljøkrimstatistikk fra spesialetterforsker Joachim Schjolden i ØKOKRIM hvor han presenterte blant annet en positiv speilutvikling av flere gitte forelegg og nedgang i henleggelser de siste fem årene, likevel også på at henleggelsesprosenten på området fortsatt er for høy, ca. 65 %.

Onsdagen startet med et interessant innlegg om den såkalte Ulvesaken hvor fem menn i april i år ble dømt i Sør-Østerdal Tingrett for forsøk på ulovlig jakt og felling av ulv. Det ble redegjort for den brede etterforskingen og metodebruk med internettspaning, innhenting av teledata, telefonavlytting og deretter målrettede aksjoner mot de aktuelle miljøene. Beslag av jakt-GPSer og sikring av spordata fra disse utgjorde viktige og illustrerende bevis i rettssaken. Tingrettsdommen er anket og ankesaken er berammet til mars 2016 i Eidsivating Lagmannsrett.

Miljøkoordinator i Agder, Torvild Selås holdt et innlegg om to miljøkrimaksjoner fra distriktet. Våren 2014 ble det avholdt en aksjon langs sørlandskysten med fokus på arbeidsmiljøkrim etter initiativ fra Arbeidstilsynet i samarbeid med politiet, SNO, Kystvakten og Skatteetaten. Brede aksjonstyper som dette har en viktig forebyggende effekt, og samarbeidet på tvers av etatene muliggjorde et betydelig antall tilsyn på ellers vanskelig tilgjengelige steder. I Påsken i år gjennomførte Agder politidistrikt, i samarbeid med SNO, en aksjon i forbindelse med ulovlig snøscooterkjøring i landskapsvernområder. Slik kjøring er et voksende problem nord i Agderfylkene hvor særskilte frikjøringsmiljøer har utviklet seg.

Ny straffelov trådte i kraft 1. oktober 2015. Politiadvokat Inge Svae-Grotli redegjorde for enkelte generelle og spesielle endringers mulige betydning for miljøkrimområdet. Opphevelsen av skillet mellom forbrytelse og forseelse vil forhåpentligvis gjøre at miljøkriminalitet blir mer synlig. De generelle reglene om medvirkning og forsøk i ny straffelov vil også ha betydning for flere sentrale spesiallover, så som naturmangfoldloven. Terskelen for hva som skal anses som grov uaktsomhet er også senket. Andre endringer er også viktig å være oppmerksom på.

Etter lunsj onsdag holdt Siv Runhovde, som er stipendiat ved PHS, foredrag om ulovlig handel med truede arter basert på hennes pågående doktorgradsarbeid.  Runhovde forsker på hvordan politi og tollvesen møter fenomenet ulovlig handel med utrydningstruede arter og hvilke utfordringer lokale politi- og tollorganisasjonen står overfor. Arbeidet er basert på intervjuer og observasjon med tollvesen og politi i Norge, samt til sammen 17 ukers feltarbeid i Uganda hvor ulovlig transitthandel med elfenben forekommer i stor utstrekning. Den ulovlige handelen behandles som et transnasjonalt krimproblem og ikke som et naturkonserveringsproblem. Rundhoves foreløpige funn fra norsk tollvesen og politi tilsier at det ikke er et prioritert område å avdekke ulovlig handel med truede dyrearter. Det er lite klare retningslinjer og feltet oppfattes som komplisert, tidskrevende og lite lønnsomt. De beslag som blir gjort er ofte et resultat av tilfeldigheter, og det gis tilnærmet ingen opplæring hverken i politi eller tollvesen på området.

Professor i landbruksøkonomi på NMBU, Arild Vatn holdt onsdagens siste faginnlegg om verdisetting av biologisk mangfold. Han konkluderte med at tap av biologisk mangfold er et alvorlig problem og bør komme høyere på dagsorden gjennom en økt forståelse blant eksperter, politikere og lekfolk om hvordan biologisk mangold kan eller bør verdsettes. Et problem er at valg av metode påvirker utfallet av verdisettingen og det er uenighet om mangel på prising er et problem eller et gode i arbeidet med å søke å hindre tap av biologisk mangfold.

Onsdag ettermiddag var satt av til en utflukt opp til Hallingskarvet Nasjonalpark i regi av Petter Braaten fra SNO på Geilo. Han var pådriver for prosjekt Prestholtstien som ble startet i 2010 da SNO så et sterkt behov for å reparere den daværende stien opp til Prestholtskarvet. Stien er en av de mest brukte adgangspunktene til Hallingskarvet Nasjonalpark. Sommeren 2011 begynte arbeidet med å legge ny sti. Flere hundre tonn med stein ble fløyet inn med helikopter og tre sherpaer fra Nepal fikk i oppdrag å bygge stien der det ikke var maskinelt mulig å komme frem, samt revegetere området etterpå. Stien sto ferdig i 2013 og blir hyppig brukt. Det har vært en økning i antall registrerte brukere fra om lag ca. 5 700 personer i 2010 til 23 000 i 2013.

Etter et kvarters busstur opp vakre Havsdalen fra Geilo sentrum til Prestholtseter, gikk turen opp den bratte trappestien i fint vær. På toppen 1600 moh kom likevel tåken, men trass i regn, vind og dårlig sikt på vei ned ble det en veldig fin tur langs hele Prestholtrunden i et fantastisk landskap. Runden er tilrettelagt på en måte hvor både miljø og turistnæring blir ivaretatt, hvilket har vært et viktig formål med prosjektet.  Onsdag kveld ble avsluttet med middag på hotellet med underholdning fra miljøkrimavdelingens egen "stryk og blæs" trio.

Siste seminardag ble innledet av Pål Prestrud, ny SNO-direktør, som ga en kort oversikt over SNO sitt mandat som miljødirektoratets operative feltorgan. Ulovlig jakt og fiske, omsetning av truede arter og ulovlige fysiske inngrep og hogst er blant den alvorlige miljøkriminaliteten som faller innenfor SNO sitt ansvarsområde. Satsningsområdene for 2015 er i tråd med dette og trusselvurderingen generelt for miljøkrim. Kontroll av snøscooter og barmarkskjøring, ulovlig felling av ulv, lakse- og innlandsfiskekontroll samt avdekking av alvorlig faunakrim er noe av det som vil bli prioritert. Oppfordring fra Prestrud tilslutt; - SNO er en stor ressurs, bruk oss!

Roy Tananger, miljøkoordinator i Follo politidistrikt holdt et innlegg om tanker rundt miljøkrim i det nye politidistrikt Øst og hvilke utfordringer omorganiseringen kan gi. Deretter ble det holdt plenumsdiskusjon om ivaretakelse av miljørkrimarbeidet som del av politireformen på nasjonalt plan. Flere uttrykte bekymring for miljøkrim sin plass i omstruktureringen, og det er en spent stemning rundt organiseringen av miljøteam og koordinatorrollen i de nye distriktene. Det er store utfordringer med ulikhetene i distriktene og muligheten for å opprette egne miljøteam, atskilt fra økoteamene ble diskutert. Mer opplæring, økt fokus på miljøsaker og en mer sentral rolle for ØKOKRIM ble også nevnt.

Torsdag begynte med noe dårlig vær, hvilket spøkte for deltakelse fra neste post på programmet, politiets helikoptertjeneste. Været klarnet heldigvis, og helikoptertjenesten fra Oslo politidistrikt fikk fløyet opp og holdt et spennende og aktuelt innlegg. To heldige vinnere av en loddtrekning kvelden før fikk være med på demonstrasjonstur over Geilo og nasjonalparken. Helikoptertjenesten er en nasjonal bistandstjeneste underlagt Oslo politidistrikt. Vi fikk et innblikk i bredden av tjenester de kan tilby og en klar oppfordring om ta kontakt ved behov da dette er en ressurs som er der for å brukes!

Seminaret ble avsluttet ved statsadvokat Birgitte Istad med en orientering om nytt fra Riksadvokaten og Hans Tore Høviskeland med nytt fra lovgivning og rettspraksis, samt en konkluderende oppsummering av et godt og lærerikt seminar.