Av Tor Børge Nordmo, Troms politidistrikt. 

Fylkesmannen i Troms fikk flere henvendelser om dette fra publikum og brukere av det aktuelle området, og foretok derfor befaring i august 2007.

Fungerende direktør for Remiks Tromsø KF deltok i befaringen og bekreftet at det var de som hadde deponert avfallet. Det ble opplyst at det var snakk om mellom 7 000 og 8 000 m3 avfallstrevirke. Det ble også avklart at det ikke var gitt tillatelse fra forurensningsmyndigheten (Fylkesmannen i Troms) til deponeringen.    

Bilde av flisen

Fylkesmannen kunne konstatere at det var deponert avfall i form av oppfliset avfallstrevirke. Det var også deponert annet avfall i form av plast og annet ordinært avfall. I tillegg var det deponert trykkimpregnert avfallstrevirke som er klassifisert som farlig avfall. 

Slikt trevirke er behandlet med impregneringsvæske som inneholder miljøskadelige stoffer (arsen, krom og kobber), og skal behandles forsvarlig og ikke blandes sammen med annet avfall.

Under etterforskningen ble det avdekket at det dreide seg om omtrent 1 765,7 tonn trevirke som var blitt fliset opp og kjørt til Krokelvdalen, tømt der og jevnet ut over området. Det utgjorde omtrent 8 500 m3 i mengde. 

På politiets befaring så en at deponiet inneholdt store mengder treflis, iblandet plast, deler av møbler og inventar, skumgummi, trykkimpregnert trevirke, respatex, malt trevirke, rester av paller, sponplater og andre bestanddeler. Når en tråkket i fyllingen, steg det sjenerende lukt fra materialet.

Det ble videre avdekket at Remiks Tromsø KF i juni 2007 inngikk avtale med entreprenør om flising av trevirke og avhenting av dette. Entreprenøren skulle overta ansvaret for trevirket ved levering på anvist sted i Tromsdalen, inne på Remiks Tromsø KF sitt avfallsdeponi. Deretter ble avfallstrevirket kjørt ut og plassert i Krokelvdalen. 

Dersom man benyttet store vogntog som hver tar maksimalt 100 m3, til transporten, ville det vært nødvendig med minst 85 turer. Med mindre lastebiler, ville det vært nødvendig med langt over 100 turer. Avfallsavhendingen var derfor en systematisk og planlagt handling, som hadde pågått over noe tid.

All slik deponering av avfall er ulovlig med mindre det er gitt tillatelse til slik disponering fra forurensningsmyndighetene (Fylkesmannen), jf. forurensningsloven § 11 og avfallsforskriften § 9-7 om krav om tillatelse for den som skal deponere avfall. Det forelå ingen tillatelse, og Remiks Tromsø KF hadde heller ikke søkt om noen slik tillatelse.

Remiks Tromsø KF er Tromsø kommune sitt avfallsselskap. Selskapet innehar kompetanse på håndtering av avfall, og er en profesjonell aktør som forutsettes å være kjent med regelverk for slik håndtering.

Politiet oppfatter det slik at Remiks Tromsø KF ønsket å benytte det oppfliste trevirket til å hjelpe alpinanlegget til å opparbeide sine områder. Remiks intensjon skal ha vært å tenke økonomisk, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk. Det hadde også over flere år vært henvendelser fra slalomklubben om flis til Bamseløypa, for å kunne bearbeide denne. Remiks Tromsø KF behøvde da ikke kjøre avfallet langt, og man kunne hjelpe en lokal aktør.

Saken ble avgjort ved at det ble gitt forelegg mot Remiks Tromsø KF med en bot på 200 000 kroner. Boten er vedtatt.