vandrefalk.jpg

Tekst: politiadvokat Tor Arvid Bruskeland, Sør-Vest politidistrikt  /  Foto: Asbjørn Vigane og politiet

Kråkejakt

Tidlig om morgenen den 21. august 2014 overvåket to oppsynsmenn fra Statens naturoppsyn en pågående andejakt ved Orrevatnet i Klepp. På ca. 600 meters avstand holdt de oppsyn med to jaktposter da det ble løsnet skudd fra den ene posten. Oppsynsmennene så ikke jegeren avfyre skudd, men så at han reiste seg, forlot posten, plukket noe opp fra bakken og vendte tilbake med det oppsynsmennene oppfattet å være en rovfugl.

Oppsynsmennene oppsøkte jegeren og konfronterte ham med observasjonen. Jegeren nektet for å ha skutt noen rovfugl. Han opplyste å ha skutt mot en kråke, som han enten måtte ha bommet på, eller som hadde landet i vannet. Mannen viste frem sekken sin, den var tom for fugl. Det ble heller ikke funnet noen rovfugler i området rundt posten.

Tidlig neste morgen vendte oppsynsmennene tilbake til posten og undersøkte stedet på nytt. Under en stein fant de da en skutt vandrefalk. På bakken fant de en haglpatronhylse.    

Røntgen, obduksjon og ballistikk

Mannen var utvilsomt knyttet til åstedet. Men var det han som hadde skutt fuglen? Fantes det andre bevis enn oppsynsmennenes observasjon gjort på 600 meters avstand?

Etter at vandrefalken var funnet og tatt i beslag, ble den røntgenfotografert og obdusert. Det ble funnet seks stålhagl i fuglekroppen, og det utelukket andre dødsårsaker enn skyting.

Det ble ransaket hjemme hos mannen, som da fikk status som siktet., og et våpen med ammunisjon ble beslaglagt. Våpenet var en halvautomatisk hagle av typen Browning Maxus 12GA. Ammunisjonen var haglpatroner merket «GA 12» i bunnen og «Blackcloud» på plasthylsene.

Våpenet, haglpatronene funnet hos siktede og haglpatronen funnet på åstedet ble sendt til Kripos, sammen med følgende spørsmål: «Kan den tomme haglpatronen som ble funnet på åstedet, være avfyrt i våpenet som ble beslaglagt hjemme hos siktede? Kan haglene som ble sikret i vandrefalken, stamme fra tilsvarende patroner som ble beslaglagt sammen med våpenet?»

Våpenet ble prøveskutt med patroner funnet hos siktede. Ballistiske undersøkelser viste at disse patronene og patronen funnet på åstedet var avfyrt med samme våpen, og at haglene funnet i fuglekroppen sannsynligvis stammet fra patronen som ble funnet på åstedet. Dette passet dårlig overens med siktedes forklaring om at han den aktuelle dagen ikke hadde hatt med seg Blackcloud-ammunisjon.

Fugl eller plastpose?

På bakgrunn av oppsynsmennenes forklaringer, støttet av de tekniske undersøkelsene, ble siktede, som gjennom hele etterforskingen hadde nektet for enhver befatning med rovfuglen, tiltalt for ulovlig felling av en totalfredet vandrefalk.

I retten fortalte oppsynsmennene blant annet at tiltalte etter fellingen hadde hentet og båret på en fugl med karakteristiske gule rovfuglbein. Tiltalte benektet dette, og viste frem en mørk plastpose med gult trykk. Denne, fortalte han, måtte oppsynsmennene ha sett ham bærende på. Kanskje ikke så rart at tingretten i sine premisser skriver at «tiltaltes forklaring på flere punkter fremstår som oppkonstruert».

Retten fant det bevist at tiltalte hadde skutt vandrefalken og deretter skjult den under en stein. Derimot fant retten ikke tilstrekkelige bevis for at han hadde handlet med forsett. Han ble derfor dømt for en grov uaktsom overtredelse, siden retten ikke kunne utelukke at tiltalte hadde tatt feil av en vandrefalk og en kråke.

Tiltalte anket til Gulating lagmannsrett. Anken, som gjaldt bevisbedømmelsen, ble avvist i desember. Om tingrettens straffutmåling, som ikke var påanket, uttalte lagmannsretten at denne «i hvert fall ikke er for streng utfra lovgivers vilje og utviklingen i rettspraksis mot strenge straffer ved faunakriminalitet».