Landskap

Seismikk er en geofysisk undersøkelsesmetode som brukes til å kartlegge geologien i undergrunnen. Seismikk er nødvendig for leting etter olje og gass, men brukes også under utbygging og drift av felt. Lydbølger sendes fra havoverflaten ned i undergrunnen. Disse reflekteres og fanges opp av mottakere i kabler. Det meste av innsamlede data er såkalt 3D-seismikk. Det slepes da inntil 16 parallelle kabler etter fartøyet. Disse har oftest en lengde på 3–8 kilometer. Et slikt slep kan ha en bredde på flere hundre meter, og gir fartøyet vesentlig redusert manøvreringsevne.

Fiskeriaktivitet

Arealkonflikt kan oppstå med havgående fiskefartøy og i forhold til alle redskapstyper. Arealkonflikt har særlig oppstått i forhold til sesongfiskerier hvor det høstes av fisk som finnes konsentrert i spesielle områder og tidsrom.

Seismikk kan påvirke fiskebestanden og fiske på ulike måter. Fiskeegg, yngel og larver kan bli skadet eller drept av lydenergien fra seismikkaktivitet. Dette har ikke slikt omfang at det av den grunn er lagt restriksjoner på seismiske undersøkelser. Seismikkskyting kan også skremme bort fisk. Dette kan påvirke gyte­vandringsmønster. Dette søkes ivaretatt ved å tilpasse tidspunkt for seismisk aktivitet. Utøvelse av fiske kan også påvirkes direkte som følge av at fisk skremmes av lyd fra seismikkskyting. Det er gjort få undersøkelser av skremmeeffekt og resultatene varierer fra art til art.

En undersøkelse gjennomført av Havforskningsinstituttet på Nordkappbanken i 1992 viste redusert trålfangst i en avstand fra seismikkfartøyet på 18 nautiske mil. I andre undersøkelser har avstanden for skremmeeffekt vært atskillig mindre.

Konfliktdempende tiltak

Det er iverksatt ulike tiltak for å gi grunnlag for god sameksistens, blant annet:

  • Seismisk aktivitet skal meldes til Oljedirektoratet 5 uker før oppstart. Meldingene sendes på høring til blant annet Fiskeridirektoratet (fiskerifaglig vurdering av forventet fiskeriaktivitet) og Havforskningsinstituttet (ressursbiologisk vurdering). Dette kan medføre fraråding, pålegg om utsettelse eller stansing.
  • Melding om visse typer fiskeriaktivitet til Kystvaktsentralen på Sortland. Disse opplysningene er tilgjengelige for de som skal samle seismiske data.
  • Forrangsregler (ressursforskriften § 5 og havressursloven § 24).
  • Krav om fiskerikyndige på seismikkfartøy (jf. ressursforskriften § 6). Se nærmere om dette nedenfor.
  • Sporing av seismikkfartøy (satelittsporingsutstyr og ferdsskriver).
  • Kystvaktens tilstedeværelse (jf. kystvaktloven § 24).
  • Kommunikasjon mellom næringene.
  • Sivilrettslig erstatning (se petroleumsloven § 8-2 første ledd). Det er en egen erstatningsnemnd som behandler krav som følge av beslagleggelse av fiskefelt. I 2012 foretok de utbetaling i 13 saker.
  • Straffebestemmelser.

Byggende på meldinger fra fiskerikyndige var det i 2012 ti hendelser relatert til seismikkfartøy og fiske. Eksempler på slike er kollisjon, kollisjonskurs og seiling over faststående fiskebruk.

Nærmere om forrang – sentrale regler

Hvor et fiskefartøy er i aktivt fiske eller redskap er satt ut i sjøen før det seismiske fartøyet har startet undersøkelsen, er det særlig to bestemmelser som er sentrale. Den ene er ressursforskriften § 5 første ledd:

«Fartøy som foretar seismisk undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres.»

Fagmyndighet for denne bestemmelse er Oljedirektoratet.

Den andre sentrale bestemmelse er havressursloven § 24:

«Den som kjem til haustingsfelt der reiskapar er sette ut, skal gjere seg kjend med kvar reiskapen står. Alle skal fare fram slik at haustingreiskapar ikkje vert skadde eller utsett for fare. Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, støy eller anna utilbørleg framferd. Departementet kan gje nærare reglar om manøvrering av fartøy og framferd på haustingsfelt.»

Fagmyndighet er her Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet har vurdert at hensynet til skremmeeffekt er et relevant moment i forståelsen av havressursloven § 24. Oljedirektoratet har vurdert at hensynet til skremmeeffekt ikke er omfattet av petroleumsverket.

Straffesaker

Antall straffesaker har vært få. I de fleste av disse har skremmeeffekt vært tema. Disse er henlagt på bevisets stilling. I noen tilfeller har fiskeren fått sivilrettslig erstatning hvor straffesaken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Det er utferdiget tre forelegg for andre typer forhold.

For en tid tilbake ble en seismikkansvarlig på et seismikkfartøy (party chief) og en fiskerikyndig begge ilagt forelegg for overtredelse av havressursloven § 61 jf. § 24 første og annet ledd. Det ble lagt til grunn at de medvirket til at det ble utført seismisk aktivitet så nær garnene til et fiskefartøy i Barentshavet at deler av garnene ble overkjørt og skadet. De fikk bøter på henholdsvis 20 000 kroner og 10 000 kroner. Begge foreleggene ble vedtatt.

Etter petroleumsloven § 10-18 jf. ressursforskriften av 18. juni 2001 § 5, skal fartøy som foretar seismiske undersøkelser ha fiskerikyndige om bord når det er nødvendig av hensyn til fiskerivirksomheten i området. Den fiskerikyndige skal informere om eventuell fiskeriaktivitet i området, herunder for eksempel hva som særlig preger de ulike redskapsgruppenes driftsmønster, fartøybevegelser og faststående redskaper. Den fiskerikyndige skal bidra i kommunikasjonen mellom seismikkfartøyet og fiskefartøy i området. Han skal ha en rådgivende funksjon overfor skipets ledelse, og ledelsen for undersøkelsen på fartøyet. Det er et krav at han skal være om bord i selve seismikkfartøyet.  Sommeren 2012 skulle fartøyet «Geo Pasific» foreta seismiske undersøkelser sør i Barents­havet. Den fiskerikyndige skulle settes om bord fra et mindre følgefartøy. Dette ble forhindret som følge av dårlig vær. Det ble likevel startet seismiske undersøkelser. Kystvakten anmeldte forholdet. Foretaket fikk i august 2013 et forelegg på 300 000 kroner. Forelegget er vedtatt.

Fremover

Mengden av seismisk innsamling har vært klart økende de senere år. Det samles seismikk fra nye områder og det blir foretatt nye undersøkelser hvor seismikkdata tidligere er innhentet. Mange av de nye områdene er viktige for fiskeri. Det er ingen felles definisjon av konflikt eller hendelse. Regelverket gir store rom for tolkning. Dette medfører særlige utfordringer for politi- og påtalemyndighet ved arbeid med straffesaker som har utspring i arealkonflikt.

Les mer...

...om dette temaet på nettsidene til Norsk olje og gass: http://www.norskoljeoggass.no/no/virksomheten/Miljo/Fisk-og-Seismikk/Fisk-og-Seismikk-2013/