fjelloppsynet.jpg

Tekst: Rådgiver Jakt/Fiske/Friluftsliv Torgeir Lande Norges Fjellstyresamband  /  Foto: Freeimages.com

 

Totalt dekker statsallmenningene i Norge ca. 27 millioner daa, omkring halvparten av statens grunn i Norge. Fjellstyrene oppnevnes av kommunestyret og forvalter befolkningens kollektive rettigheter til blant annet jakt, fiske, beiting og setring i statsallmenningene. På øvrig statseid grunn har Statskog alle rettigheter på lik linje med en privat grunneier.

Fjelloppsynet. Fjellstyrene forvalter store verdier i fjellet, både høstbare ressurser og natur- og kulturverdier. Forvaltningen av disse verdiene reguleres av fjelloven, et viktig verktøy i fjellstyrenes arbeid. Fjellstyret er et politisk oppnevnt utvalg, men den daglige administrasjonen ledes av Fjelloppsynet, fjellstyrenes ansatte. Fjelloppsynet er sekretær for Fjellstyret og driver tilsyn med  statsallmenningene. Oppdraget gjøres både på vegne av rettighetshaverne i området, men også for Statskog som grunneier.

Georg Gjøstein, daglig leder og fjelloppsyn på Hardangervidda, setter stor pris på å få jobbe i og med fjellene:
– Flotte naturopplevelser gir stor glede.  Nære møter med interessante mennesker opplever man også innimellom.  Når folk kommer til fjells, opplever mange en ro og har god tid til en prat, sier han.

– Ordningen med fjelloppsyn i statsallmenningen bidrar nok til at antall lovbrudd er lavt.  Folk flest vet at lovverket blir håndhevet og respekterer dette. Ofte er det snakk om formalfeil eller gjenglemte dokumenter, saker som løses raskt og effektivt.

Oppsyn er et begrep som brukes mye innen naturforvaltningen, men mange ulike definisjoner gjør det vanskelig å vite hva man helt konkret snakker om. Fjellstyrene har hele tiden definert oppsyn i utvidet forstand, det vil si noe som omfatter kontroll, informasjon/veiledning, skjøtsel, naturovervåkning og tilrettelegging. Fjelloppsynet bruker minst tid på kontrollfunksjonen da det er få ulovligheter på statsallmenningene, og mange av de andre oppgavene som løses, er i stor grad med på å forebygge miljøkriminalitet.  

Samarbeid. Fjelloppsynets rolle og tilstedeværelse i statsallmenningene bygger på tre hovedelementer: Etter fjelloven skal fjelloppsynet føre tilsyn/oppsyn med allmenningene på vegne av de som har rettigheter i området, både for å se til at deres bruk er i tråd med fjellstyrets vedtak, og at bruken er bærekraftig. Statskog som grunneier gir også fjellstyrene en oppsynsinnstruks, som beskriver hvordan oppsynet skal foregå på vegne av staten. Instruksen danner også grunnlag for tildeling av begrenset politimyndighet (BP) til Fjelloppsynet, som er underlagt politiet når myndigheten benyttes. På den måten kan også politiet ha økt tilstedeværelse i fjellet, noe mange lensmannskontorer og fjellstyrer samarbeider godt om.

Fjellstyrenes og Fjelloppsynets samarbeid med politiet har vart lenge, og man opplever at etatene utfyller hverandre godt med hensyn til oppgavene som skal løses. Fjelloppsynets store naturfaglige kompetanse, kjennskap til fjellområdene og felterfaring samt politiets kompetanse innen blant annet forebygging, etterforsking og redning bidrar til en effektiv og velfungerende ordning lokalt for begge parter.

Statens naturoppsyn er også en viktig samarbeidspartner for fjellstyrene. Årlig kjøper Statens naturoppsyn oppsynstjenester fra fjellstyrene for omkring 5 millioner kroner knyttet til oppsyn i ulike verneområder. I tillegg utfører mange fjellstyrer arbeid knyttet til rovvilt på oppdrag fra Statens naturoppsyn. 55 % av statsallmenningsarealene er vernet etter naturmangfoldloven.

Nils Vidar Bratlandsmo er daglig leder og fjelloppsyn hos fjellstyrene i Lierne: – Vi har alltid et mål om å være multifunksjonelle og løse flest mulig oppgaver når vi først er inne på fjellet. Mest vanlig er det at vi løser feltoppgaver for andre, gjennom egne tjenestekjøpsavtaler, men har i tillegg feltoppgaver som vi løser i fellesskap med andre, sier han.  De viktigste samarbeidspartnerne er politiet (begrenset politimyndighet), Statens naturoppsyn (registreringer, overvåking og tilsyn) forskningen (observasjon og datainnsamling) og miljøforvaltningen (skjøtsel, tilrettelegging og informasjon). Vi har også et utmerket samarbeid med kommunen og private grunneiere i våre områder, uttaler Bratlandsmo sammen med sine fire ansatte.

Oppsynsutvalg. De tre aktørene som driver oppsyn i disse områdene, Fjelloppsynet, Politiet og Statens naturoppsyn, i tillegg til Statskog som grunneier, har etablert et eget utvalg for å diskutere samarbeid og tiltak knyttet til statsallmenningene. I Sentralt oppsynsutvalg for statsallmenningene sitter representanter for alle de fire aktørene og gir anbefalinger til fire regionale utvalg som ivaretar den direkte planleggingen og koordineringen av for eksempel felles motorferdselsoppsyn der dette er nødvendig. Dette er en ordning som fungerer godt, og som knytter partene nærmere sammen, og gir tilgang til kompetanse på tvers av etatene.

I tillegg til den rene oppsynsbiten består fjelloppsynets hverdag av mange andre spennende oppgaver som blant annet jakt- og fiskeforvaltning og saksbehandling i forbindelse med bruksrettigheter som beiting og setring.

– Det er ikke hver dag det er ledig en stilling som fjelloppsyn, men når det skjer, er det stor interesse utenfra. Alt fra aksjemeglere til turguider henvender seg til Norges fjellstyresamband med spørsmål om ledige jobber, sier daglig leder Jan Borgnes hos Norges fjellstyresamband. – Høy naturfaglig kompetanse på universitets- eller høyskolenivå må til for å få en stilling som fjelloppsyn, i tillegg til studier i naturoppsyn for å få tildelt begrenset politimyndighet. Dagens personell har gjennomgående høy faglig kompetanse og gjør en veldig bra jobb, avslutter han.

 

Det er 94 fjellstyrer i Norge.  Disse administrerer og tilrettelegger for næring og friluftsliv i statsallmenningene i fjellene i Sør- og Midt-Norge. Områdene omfatter store fjellområder som Dovre, Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane og flere andre. Til sammen nesten 30 millioner daa. Fjellstyrenes paraplyorganisasjon er Norges fjellstyresamband.

Fjellstyrenes oppgaver:
• Fjellstyrene skal ivareta befolkningens rettigheter og interesser i fjellet.
• Fjellstyrene legger til rette for jakt, fiske og annet friluftsliv gjennom aktiv forvaltning av fiske- og viltbestander og salg av jakt- og fiskekort.
• Fjellstyrene drifter flere hundre hytter og buer i statsallmenningene og sørger for vedlikehold og at det til enhver tid er gass og ved i disse.
• Fjellstyrene sørger for infrastruktur i sine områder og informasjon som gjør fjellet tilgjengelig for brukerne.
• Fjellstyrene administrerer rettigheter til seterdrift og beiting.
• Fjellstyrene har lokal forankring og skal sørge for lokal verdiskapning.
• Fjelloppsynet fører tilsyn med statsallmenningene og er sekretær/saksbehandler for fjellstyrene.