En rapport fra Høgskolen i Hedmark og Viltskadecenteret i Sverige viser at det sist vinter ble registrert mellom 286 og 335 ulver i Skandinavia, mot 252 og 291 året før. Det er det høyeste antallet som er registrert i nyere tid. 

– Mot Sveriges økning i antall på 30 prosent, har Norge hatt et synkende antall ulver, forteller Morten Kjørstad i Viltnemda. Vinteren 2009–2010 ble det registrert mellom 31 og 37 ulver, mens det sist vinter ble registrert mellom 33 og 35 ulver i Norge.

Morten Kjørstad i Rovdata poengterer likevel at selv om bestanden er rekordhøy, har den historisk sett vært betydelig større enn den er i dag.

rovdyr_ulv_kvadratisk.jpgFakta om overvåkingen av ulv i Norge:

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulver det er i landet er best mulig. De blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.

Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.

Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

Høgskolen i Hedmark på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for koordinering og kvalitetssikring av bestandsovervåkingen av stasjonære ulver i Norge. Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.

Det genetiske materialet, som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Tallene er hentet fra www.rovdata.no. En endelig statusrapport for ulv i Skandinavia skal leveres 1. november i år. Foto av: Johannes Jansson, norden.org.