Av Svein N. Norberg, Direktoratet for naturforvaltning (DN). Foto: Dag Berge, Norsk institutt for vannforskning.

Vasspest (Elodea canadensis) blir brukt i akvarier og hagedammer. Planten har sin opprinnelse i Nord-Amerika, men har i løpet av det siste hundreåret hatt en omfattende spredning i Europa. De siste åra har den spredd seg til en rekke vassdrag i Norge og gjort stor skade på det biologiske mangfoldet. Vasspest, bilde tatt av NIVA

Plantene kan opptre i så tette bestander at den gjør det vanskelig å komme frem med båt, fiske, krepsing og annen fritidsbruk av vannforekomstene, sier Jarle Steinkjer, seniorrådgiver ved  DN.

 

Miljøproblem

Vasspest er den eneste introduserte vannplanten i Norge som har hatt så kraftig spredning og vekst at den blir sett på som et betydelig miljøproblem. Arten er spredd til nærmere 60 norske innsjøer og danner store bestander i en tredjedel av disse, hovedsaklig på Østlandet, men også noen steder på Sør- og Vestlandet. Vasspest er i tillegg registrert i tretten elvestrekninger.

Artsdatabanken har vurdert planten og konkluderer med at den utgjør en høy økologisk risiko, blant annet fordi den fører til tap av rødlistede vannplanter, sier Steinkjer. 

 

Smal vasspest

Smal vasspest (Elodea nuttallii), ble for første gang funnet i Norge sommeren 2006 i Fuglestadåna i Rogaland. Dette er også en fremmed art som har stort potensial til å bli en alvorlig trussel for andre sjeldne og sårbare arter i ferskvann.

 

Spres gjennom menneskelig aktivitet

En av årsakene til at vasspest, og kanskje også smal vasspest, fortsetter å spre seg i Norge er bruken av plantene i akvarier og hagedammer. Ved tømming av akvarier, eller ved at vann eller planter fra hagedammer havner i elver eller innsjøer, kan vasspest etablere seg i nye områder med de problemene det medfører. Når disse fremmede vannplantene først er etablert i ett vassdrag, kan de spres til nærliggende vassdrag for eksempel i forbindelse med flytting av båter og fiskeutstyr mellom vassdragene.

 

Tiltak mot vasspest og smal vasspest

DN har bidratt til kartlegging av utbredelsen av vasspest, og utvikling av metoder for å fjerne den. Det er imidlertid vanskelig å fjerne vasspestartene når de først er etablert, og det er derfor viktig å hindre spredning til nye vassdrag. Informasjonsvirksomhet rette mot akvariebransje, hagebransje, sportsfiskere etc. vil være et viktig tiltak.

Direktoratet for naturforvaltning vurderer imidlertid effekten av en ytterligere spredning av disse artene som såpass alvorlig at det i tillegg til informasjonstiltak er behov for en forskrift som forbyr import, utsetting, omsetning og hold av begge artene. Forskriften har vært ute på høring blant berørte parter og trer nå i kraft med umiddelbar virkning. 

 

Kontaktpersoner:

  • Jarle Steinkjer, seniorrådgiver, Direktoratet for naturforvaltning, telefon: 73 58 07 29 
  • Esten Ødegaard, seniorrådgiver, Direktoratet for naturforvaltning, telefon: 73 58 06 29
  • Liv-Stephanie Haug, rådgiver, Direktoratet for naturforvaltning, telefon:  73 58 06 25

 

Les mer på nettsiden www.artsdatabanken.no