VannscooterForskriften opprettholder lovens hensyn til sikkerhet og miljø, samtidig som den fortsatt gir kommunen mulighet til å åpne opp for kjøring der dette ikke kommer i konflikt med disse hensynene. Det har siden 2001 vært forbud mot bruk av vannscootere i Norge. Kommunene har etter den nye forskriften plikt til å gi dispensasjon i de områdene noen har søkt om å få kjøre hvis ikke hensynet til miljø eller sikkerhet taler i mot. Den nye forskriften inneholder et kart over områder der kommunene ikke har lov til å tillate vannscooterkjøring. I disse områdene er miljø- og sikkerhetshensynene forhåndsvurdert. Forsettelig eller uaktsom overtredelse straffes med bøter.

Riksadvokaten har i et brev av 6. juli 2012 – til samtlige politimestre og statsadvokatembeter – redegjort nærmere for håndheving av forbudet mot bruk av vannscootere. Av dette nye håndhevningsdirektivet fremgår det at det etter småbåtloven § 40 er forbudt med bruk av vannscooter med mindre den enkelte kommune ved forskrift har åpnet for slik kjøring. Riks­advokaten skriver blant annet:

«Forbudet mot bruk av vannscooter, jf. småbåtloven § 40 tredje, jf. første ledd, bes nå håndhevet full ut for alle typer scooter, uavhengig av EØS-opprinnelse eller ikke. Det innebærer at vannscooterkjøring etter 1. juli 2012 i områder som ikke er åpnet for bruk, jf. forskriften §§ 2 og 3, skal anmeldes, etterforskes og påtaleavgjøres. En rask, effektiv og konsekvent håndheving av forbudet forventes.» Til slutt i direktivet skriver riksadvokaten: «Bøtene som ilegges skal være følbare.


I tråd med vanlig praksis viker riksadvokaten tilbake for å fastlå det konkrete bøtenivået. Politidistriktene tilrås imidlertid å orientere seg om hvordan praksisen er i nærliggende distrikt.»

(Illustrasjonsbilde: Marthe Skjerven)