Av politiførstebetjent Kai Brox, miljøkoordinator, Østfinnmark politidistrikt og foto av politiet der annet ikke er nevnt.

 

Geografisk beliggenhet

Østfinnmark politidistrikt er på 24 215 m2. Størstedelen av landarealet er del av Finnmarkseiendommen (Fefo). Kun en svært liten del er på private hender. Politidistriktet strekker seg fra grensen mot Russland i øst til Barentshavet i nord og Finland i sør.

Slettnes, Østfinnmark, Kai BroxDistriktet byr både på store naturopplevelser og på mange utfordringer for de av oss som er levende opptatt av å bevare naturen og dens mangfold. I distriktet finnes det tre nasjonalparker og et utall naturreservat. Naturen veksler fra det helt karrige ute på kysten til frodige daler som Pasvikdalen med urskog og bjørnestamme. I tillegg til dette finner vi en av verdens beste lakseelver, Tanaelva, som også er grenseelv mot Finland.

Flere av driftsenhetene grenser til Barentshavet. Nordligste driftsenhet ligger på 71 grader Nord. På kyststripa er landskapet karrig og svært sårbart. Gjenveksttid for flere arter er 25–30 år, men allikevel er floraen mangfoldig. Det samme gjelder fuglelivet. Blant annet så hekker det flere, til dels sjeldne, vadefuglarter langs kysten.

Rovfuglbestanden har tatt seg kraftig opp de senere år og havørna dominerer i lufta. Kongeørna er nesten borte fra faunaen. Det er uvisst hvorfor den forsvinner men noe av grunnen er at den blir fortrengt av den større havørna. Men det finnes også flere andre rovfuglarter som fjellvåk, jaktfalk, vandrefalk og dvergfalk.

I vårt distrikt er det tusenvis av reinsdyr. All rein i Finnmark er privateid. I all hovedsak kan man si at vinterbeite for reinen er på indre-strøk, mens de blir flyttet ut til kysten på sommerbeite.

Bjørn, jerv og gaupe lever og yngler på flere lokaliteter i distriktet. Det er en relativt stor bjørnestamme i Pasvik. Hittil i år er det tatt ut fire bjørner. En av disse ble skutt under lisensjakt. Det er første gang at det har vært lisensjakt på bjørn i Finnmark. Når det gjelder ulv så antas det at den ikke har ynglet i Finnmark siden 1950-tallet. Men det dukker av og til opp streifdyr på Finnmarksvidda som tar rein.

 

Miljøarbeidet

Politidistriktet har en miljøkoordinator i 50 % stilling og hver driftsenhet har egen miljøkontakt. I forbindelse med ny regioninndeling i politidistriktet er det mulig at det også vil bli forandringer på dette. Antall miljøstraffesaker har de siste årene ligget i underkant av 150. De aller fleste gjelder ulovlig ferdsel med snøskuter eller barmarkskjøring, samt overtredelse av fiskerilovgivningen. Til å utføre kontroller i utmark utenom det ordinære politiet har politidistriktet tre reinpolitipatruljer. Disse er ute hele året. Hver patrulje består av to tjenestemenn og tjenesten er svært populær. I tillegg har Statens Naturoppsyn åtte ansatte i Østfinnmark.

Politidistriktet har svært få saker om brudd på kulturminnelovgivningen, men det er nok er del mørketall her. De få sakene som er påtalt handler som oftest om brudd på sikringssonene rundt kulturminner og knytter seg stort sett til hyttebygging, anlegging av hytteveier og graving av grøfter og kabler. Skadene er ofte relatert til samiske graver, samiske boplasser og hustufter fra steinalderen. Slike kulturminner er vanskelig å oppdage i terrenget. Vi antar at en del av overtredelsene skjer på grunn av generelt lite kunnskap om kulturminner både hos kommunene og i befolkningen.

Ved brudd på arbeidsmiljøloven så ligger saksantallet svært lavt, ca. fire til åtte hendelser i året.

Finnmark miljøforum vil neste år prioritere denne type saker og legger opp til minst en fellesaksjon for å skaffe seg mer kunnskap om saksfeltet. Vi ser at arbeidsinnvandringen også øker i vårt distrikt og at det medfører flere utfordringer på arbeidsmiljøsiden.

 

 

 

Landskapet er karrig og svært sårbart – gjenvekstid for flere arter er 25–30 år

«Nye arter»

De siste årene er det dukket opp «nye» arter i vår fauna. Den mest kjente er kongekrabben. Denne ble bevisst satt ut i Kvitsjøen/Barentshavet av russerne på 60/70 tallet for å styrke de russiske fiskernes eksistensgrunnlag. Krabben har spredd seg langs hele kysten i Finnmark og er nå blitt en viktig inntektskilde også for fiskere i vårt distrikt. Forskerne er svært usikre på hva resultatet av kongekrabbens vandringer og spisemønster har å si for miljøet på havbunnen og for næringskjeden i havet. Vil dette endre miljøet for torsk og andre fiskeslag, og kan det skje fisken blir borte på sikt?

Et annet dyr som sporadisk har kommet inn i Østfinnmark er mårhund. Dette dyret kommer inn over grensen fra våre naboland. Mårhunden finnes både i Finland og Russland. Enkeltindivider har vært påvist både i Norge og Sverige. I Karasjok ble en mårhund drept av en hund under jakta i høst. Det er ikke ønskelig at arten får rotfeste i Norge. Dyret er en asiatisk rev som naturlig hører hjemme blant annet i Kina og østlige deler av Sibir. Innførsel til den europeiske delen av Sovjet i tiden 1928 til ut på 1950-tallet har medført den spredningen en ser i dag. En regner med at dette dyret kan gjøre store skader i hekketiden da den tar både fugleunger og egg. I tillegg er en redd for spredning av parasitter og sykdom.

Mårhund

 

De siste årene er det dukket opp «nye arter» i vår fauna, som blant annet mårhunden og kongekrabben.

 
Kongekrabbe

Utfordringer / aktuell miljøkriminalitet

Vi ser en klar økning i salg av snøskutere og 4 og 6-hjulsmotorsykler. Selv om det finnes utallige kilometer med snøskuterløyper så øker omfanget av ulovlig kjøring på snødekt mark. Det finnes relativt få lovlige barmarksløyper. Barmarkskjøring er sannsynligvis den største trusselen mot faunaen i dag. Spor som blir satt i terrenget står i årtier på grunn av de klimatiske forholdene.

Fjerntliggende jaktområder blir lettere tilgjengelige og jaktbare arter får mindre «friareal». De siste årene ser en også en langt større bruk av helikopter for å komme seg til attraktive fjerntliggende områder. Vi ser at ulovlig jakt og ulike typer fangst vil være attraktivt både i forhold til egen utnyttelse og for omsetning i et illegalt internasjonalt marked. Det har i de siste årene vært flere tilfeller av tyveri av egg og fugleunger med forgreininger til utlandet. Til tider er vanskelig å få til en effektiv kontrollform grunnet stort areal og relativt lav politi- og oppsynsdekning, men det jobbes godt i alle «etater» for å bedre samarbeidsformen.

Østfinnmarks natur

Fakta om Østfinnmark politidistrikt

Østfinnmark politidistrikt har ni geografiske driftsenheter.

160 stillingshjemler
10 kommuner – 32 000 innbyggere

196 km grense mot Russland
390 km grense mot Finland
Areal: 24 215 m2.

Rein på vegen

I vårt distrikt er det tusenvis av reinsdyr. All rein i Finnmark er privateid. Vinterbeite for reinen er på indre strøk, mens de blir flyttet ut til kysten på sommerbeite.

Foto: Elisabeth Haga

 

 

Sværholtklubben

Sværholtklubben er Norges tredje største fuglefjell. Det ligger i Lebesby kommune. Eneste mulighet til å komme dit er med båt. Hurtigruta passerer fuglefjellet.

Foto: Elisabeth Haga