Søndre Buskerud politidistrikt og alle etater i fylkesmiljøforum Buskerud var representert, det vil si Mattilsynet, Arbeidstilsynet, SNO, Tollvesenet, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Buskerud fylkeskommune. 

I tillegg deltok også den relativt nytilsatte politimesteren i Nordre Buskerud, Sissel Hammer. Et av temaene var tverretatlig samarbeid, som ble behørig diskutert.