Gullfaksfeltet

Tekst: førstestatsadvokat Harald L. Grønlien, Rogaland statsadvokatembeter / harald.gronlien@statsadvokatene.no  // Foto: Øyvind Hagen, Statoil ASA

Boringen ble påbegynt i desember 2009 i et sidesteg til en tidligere gjenplugget brønn, og nådde sitt endelige dyp (totalt 4800 meter)18. mai 2010. Den 19. mai 2010 oppstod det en trykkendring i brønnen som følge av hull i fôringsrøret som førte til tap av borevæske (slam) til formasjonen rundt. Hydrokarboner strømmet inn i brønnen, og det kom i to omganger gass opp på plattformen. 89 arbeidere ble evakuert. Mange ble igjen for å få kontroll over brønnen. Avpakning av løsmasser, eller borekaks, rundt foringsrøret tettet brønnen og begrenset en videre innstrømning av hydrokarboner til brønnen. Brønnbarrierer ble reetablert med sementplugger. Først 14. juli 2010 ble produksjonen gjenopptatt på plattformen. Den lange produksjonsstansen medførte store inntektstap for rettighetshaverne, deriblant Statoil.

Granskning og tilsyn

Statoils interne granskningsrapport av 4. november 2010 konkluderte med at mange forskrifter og regler var brutt. Petroleumstilsynet (Ptil) utførte i oktober 2010 tilsyn med Statoils planlegging av brønnen. I en revisjonsrapport fra Ptil som ble fremlagt i siste del av november 2010, ble det konkludert med at det var påvist alvorlige mangler ved Statoils planlegging av brønn C-06A. Dette omfatter en rekke avvik fra bestemmelser i petroleumsloven og forskrifter hjemlet i den.

Politietterforsking

Like i etterkant av Ptils fremleggelse av revisjonsrapporten ble det avholdt møte mellom Ptil, Rogaland politidistrikt og Rogaland statsadvokatembeter. Det ble samme dag besluttet politietterforsking av hendelsen. En omfattende politietterforsking underbygget ulike regelovertredelser.

Forelegg

Rogaland statsadvokatembeter utferdiget 20. mars 2013 et forelegg mot Statoil Petroleum AS for ulike overtredelser av petroleumsloven § 10-17 første straffealternativ og forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften) i perioden 2008 til 19. mai 2010.

Forelegget gjelder:

  • mangler ved beslutningsgrunnlag under planlegging og boring. Problemstillinger vedrørende helse, miljø og sikkerhet ble ikke tilstrekkelig belyst angående brønnens kompleksitet og vanskegrad. Analysene/vurderingene ga ikke det nødvendige beslutningsgrunnlaget for å ivareta helse, miljø og sikkerhet
  • manglende bruk av tilstrekkelig kompetanse under planleggingen og ved gjennomføring av risikoanalyser av boreoperasjonen
  • utilstrekkelig planlegging av boring (Det ble brukt en boremetode som ikke var en standard operasjon.)

Boten ble satt til 30 millioner kroner. Ved fastsettelse av botens størrelse ble det tatt hensyn til den tid som hadde gått siden hendelsen. Det var ikke grunnlag for straff mot enkeltpersoner. Statoil Petroleum AS vedtok forelegget 29. mai 2013.

Gullfaksfeltet

  • Gullfaksfeltet er for mange ensbetydende med starten på Norges oljeeventyr, og ble utbygd på 80-tallet.
  • Gullfaks C er en av tre oljeplattformer på Gullfaksfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Plattformen er en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform, og er bygget av betong og satt ned på 217 meter vanndyp. Gullfaks var det første feltet som ble utbygd med kun norske rettighetshavere. Det var første gang et norsk selskap (Statoil) sto for utbygging og drift.
  • Operatør for feltet er Statoil Petroleum AS. Det utvinnes både olje og gass. Produksjonsstart på feltet var i 1986. Gullfaks C startet produksjon i 1989. Oljen som produseres lastes via bøyer til tankskip på feltet. Gassen blir transportert i rørledning til gassanlegget på Kårstø i Rogaland. Utvinningsgraden på Gullfaks er 59 prosent, men målet er i følge Statoil å øke denne til 62 prosent. Blant tiltakene for økt utvinning inngår boring av horisontale og langtrekkende brønner.