Erstatningssøknadene for siste reindriftsår er nå behandlet, og i alt ble det utbetalt ca. 35 millioner kroner for tamrein antatt drept av fredet rovvilt, i følge nett-sidene til Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Det ble utbetalt erstatning for 14 000 dyr, noe som er en liten nedgang i forhold til forrige reindriftsår. Skadene er størst i Finnmark, men det var en betydelig nedgang i forhold til forrige reindriftsår i dette området.

Det er jerven som forårsaket de største skadene tidligere år, men nå er det gaupa som har gjort størst skade på rein. Nedgangen i jerveskadene på tamrein skyldes delvis et bevisst uttak av jerv i beiteområder i Nord-Norge. Gaupebestanden i Nord-Norge er dessuten i vekst, i tråd med Stortingets målsetninger.