Gebyr eller straff etter akvakulturloven?

Lov av 21. juni 2013 nr. 74 om endringer i akvakulturloven

Selv om NOU 2003:15 Fra bot til bedring fortsatt er til behandling i Justisdepartementet, implementeres Sanksjonsutvalgets tankegods jevnlig i nye lover, ikke minst på miljøområdet. I lov av 21. juni 2013 nr. 74 var det straffebestemmelsen i akvakulturloven sin tur. Den lyder nå:

«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt vesentlig overtrer bestemmelsene gitt i eller i medhold av §§ 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24 og 25, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

Grov overtredelse av første ledd straffes med bot eller fengsel inntil to år eller begge deler, om ikke strengere straffebestemmelse får anvendelse. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om den økonomiske eller potensielle økonomiske verdien av overtredelsen er stor, om overtredelsen har skjedd systematisk og over tid, om overtredelsen har skjedd som ledd i organisert virksomhet, om overtredelsen har medført eller voldt fare for en betydelig miljøskade og om miljøskade som følge av overtredelsen er uopprettelig.

Medvirkning og forsøk straffes på samme måte.

Departementet kan i forskrift gitt i medhold av denne loven fastsette at overtredelse av forskriften ikke er straffbar.»

Endringen må sees i sammenheng med endringer i § 30 om overtredelsesgebyr, og hovedformålet er å sikre at straffeforfølgning forbeholdes de alvorligste sakene. Derfor er det innført et vesentlighetskrav i § 31 første ledd, og skyldkravet er høynet til forsett eller grov uaktsomhet. Forarbeidene, prop. 103 L (2012–2013), gir veiledning for vurderingen av valget mellom forvaltningssporet og straffesporet.

Momentet om «medført eller voldt fare for en betydelig miljøskade» i grovhetsvurderingen etter annet ledd kom inn etter forslag fra Riksadvokaten i høringsrunden. Riksadvokaten pekte på at naturen normalt vil kunne gjenopprette skader som følge av brudd på akvakulturloven, og at et farekriterium derfor i større grad vil ha en konkret og praktisk betydning ved straffeforfølgning.

Ved samme lov ble det innført en ny § 29a om mulighet for tilsynsmyndigheten til å inndra utbytte som er oppnådd ved overtredelse av akvakulturlovgivningen.

Endringene i straffebestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2013, mens endringene i § 30 og ny § 29a trer i kraft 1. januar 2014.