Nordnesvannet er en liten fjordarm syd for Bergen sentrum og et viktig rekreasjonsområde for nærmiljøet. Selskapet som hadde foretatt arbeidene, ble frifunnet i tingretten for sprengning av svaberg uten tillatelse. Også tiltakshaveren, et eiendomsutviklingsselskap, ble frifunnet. Tingretten mente at selskapets rolle hadde vært så sekundær at foretakstraff ikke burde anvendes, jf. strl. § 48 b. I en dom av 19. januar 2011 ble begge frifunnet av Gulating lagmannsrett. I dommen drøfter lagmannsretten om rammetillatelsen for utbyggingen også omfattet kaien, selv om kaien ikke er nevnt i tillatelsen. Lagmannsretten kom til at innholdet i søknaden og annen forutgående korrespondanse med tiltakshaveren, herunder de tilsendte tegningene, tilsa at det burde vært nevnt i tillatelsen dersom kommunen mente at rammetillatelsen ikke omfattet bygging av kai. Retten mente derfor at det var grunnlag for å slutte at det som ikke var særskilt unntatt, var omfattet av tillatelsen. Men i tillegg sa lagmannsretten at de tiltalte uansett ikke kunne bebreides for uaktsomhet ved at de hadde forstått rammetillatelsen slik. Dommen er i skrivende stund ikke rettskraftig.