Det er første gang det avsies en slik dom om riving i Norge. I dommen ble tiltalte dømt til å «tilbakeføra, det vil seie riva, og fjerna materialar, av skur/uthus/utedo/hytte og terrasse».

I tillegg ble tiltalte dømt til å betale en bot på 80.000 kroner, saksomkostninger til kommunen med 18.000 kroner og saksomkostninger til det offentlige på 5.000 kroner.

Fylkesmannen i Hordaland kommenterer dommen slik på sine nettsider:

«Fylkesmannen meiner dette er ein prinsipielt viktig dom. Prosjektgruppa mot ulovlege byggjetiltak var pådrivar for at kommunen skulle fremje eit slikt borgarleg rettskrav om riving i samband med straffesaka. […] Det har aldri tidlegare vore gitt dom for eit borgarleg rettskrav om riving i ein straffesak etter plan- og bygningslova. Eit borgarleg rettskrav her inneber at domstolen har teke stilling til om den ulovleg oppførte bygningen skal rivast eller ikkje. Det vanlege har vore at kommunen sjølv må treffe vedtak om riving etter plan- og bygningslova. Det vil vera arbeids- og tidsbesparande for kommunen dersom domstolen i straffesaker etter plan- og bygningslova også tek stilling til eit krav om tilbakeføring i lovleg tilstand.»

Dommen er ikke rettskraftig.

Miljøkrim vil komme tilbake med en lengre artikkel om saken i neste nummer.