Av kst. lagdommer Rune B. Hansen, Agder lagmannsrett.

Sommeren 2006 etterforsket Sysselmannen på Svalbard to tilfeller av ulovlig barmarkskjøring med stygge sporskader som resultat. På grunn av det spesielt tørre og kalde klimaet på Svalbard og fordi telen i bakken aldri tiner, blir spor i terrenget synlige i mange tiår, og kan faktisk bli forverret med årene. På bakgrunn av tips fra privatpersoner lyktes det i to tilfeller å identifisere begge gjerningsmennene som også tilstod forholdene i avhør.

Den ene saken gjaldt en entreprenør som hadde kjørt med hjullaster i terrenget etter at marken var tint for å bli ferdig med en jobb som hastet. Han uttalte at han visste kjøringen var ulovlig, og at han hadde kjørt hjullasteren selv slik at ikke noen av hans ansatte skulle komme i knipe dersom kjøringen ble anmeldt.

Ferdsel med motorkjøretøy i terrenget er i utgangspunktet forbudt på Svalbard, men i og med at kjøringen var foretatt i næring og innenfor Longyearbyen arealplanområde, var den akseptabel dersom ikke det hadde oppstått terrengskader. I dette tilfelle var resultatet av kjøringen stygge spor i ca. 65 meters lengde. Kjøringen rammes da av Svalbardmiljøloven § 5, en bestemmelse som fungerer som generalklausul når det gjelder den aktsomhetsplikten enhver som oppholder seg på Svalbard har ovenfor milljøpåvirkninger. Bestemmelsen lyder:

«Enhver som oppholder seg eller forstår virksomhet på Svalbard, skal vise hensyn og opptre varsomt så naturmiljø og kulturminner ikke påføres unødig skade eller forstyrrelse.»

Boten ble fastsatt til 25.000 kroner. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at kjøringen ble foretatt som ledd i næringsvirksomhet og at siktede visste at kjøringen var ulovlig. Noe formildende var det at siktede umiddelbart tilstod kjøringen i avhør. Forlegget ble umiddelbart vedtatt.

Den andre saken gjaldt en ansatt i selskapet Longyearbyen TV som kjørte med beltebil i Adventdalen utenfor Longyearbyen med sporskader som resultat. Selv om også denne kjøringen var foretatt i næringsøyemed forelå det en del formildende elementer. Boten ble derfor fastsatt til 15 000 kroner. Også dette forelegget ble umiddelbart vedtatt.

Sysselmannen håper disse straffereaksjonene effektivt vil bidra til økt bevissthet om de nærmest ubotelige skader barmarkskjøring kan påføre Svalbardlandskapet.