I en Økokrim-sak ble en mann i tjueårene dømt for grovt bedrageri. Han hadde misbrukt lønnskompensasjonsordningen for permitterte arbeidstakere som var etablert for å avhjelpe konsekvensene av covid-19-pandemien. Domfelte hadde uriktig oppgitt at han hadde arbeidstakere som var permittert fra enkeltpersonforetaket sitt, og hadde søkt om lønnskompensasjon overfor NAV begrunnet i at de angivelig ansatte i foretaket hadde fått forskuttert lønnen. På denne måten fikk han uberettiget utbetalt nesten 500 000 kroner fra NAV.

Høyesteretts avgjørelse er en av flere dommer som er resultat av Økokrims økte innsats mot koronastøtte-bedragerier. Mannen var idømt ni måneders ubetinget fengsel i lagmannsretten. Domfelte anket til Høyesterett som nå har avsagt dom.

Høyesterett vurderte spørsmålet om det skulle vektlegges som et særlig skjerpende forhold at bedrageriet gjaldt misbruk av en støtteordning knyttet til covid-19-pandemien. Høyesterett uttalte:

«Bedrageriet ble begått i en krisesituasjon som var svært krevende for samfunnet. Som jeg har redegjort for, var ordningen helautomatisk og utelukkende basert på arbeidsgivers egne opplysninger. Oppdagelsesrisikoen var derfor liten. Kontrollen ble foretatt ved etterfølgende stikkprøver, og først da kunne det fremsettes krav om dokumentasjon».

«På grunn av den store misbruksrisikoen i den ekstraordinære situasjonen samfunnet sto overfor, er jeg kommet til at allmennpreventive hensyn tilsier at misbruket av lønnskompensasjonsordningen må tillegges vekt i skjerpende retning utover det som ellers er vanlig ved misbruk av offentlige støtteordninger».

Høyesterett vektla også i straffskjerpende retning at domfelte hadde registrert feilaktige opplysninger i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).

Domfelte fikk et visst fradrag i straffen for å ha tilstått forholdet. Høyesterett forkastet mannens anke, slik at straffen på ni måneder ubetinget fengsel ble stående.

Kontaktpersoner

Kontaktperson vedr. dommen: 
Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg, tlf. 95296048

Kontaktperson vedr. Økokrims koronaprosjekt:
Statsadvokat Elisabeth Frankrig, tlf. 90175883

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Lunde, tlf: 402 00 450
kommunikasjon.okokrim@politiet.no

Lenke til dommen:
https://www.domstol.no/enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/2021/hoyesterett-straff/hr-2021-2556-a