Samisk slaktemåte i strid med dyrevernloven

Høyesteretts dom, 19. desember 2008 (HR-2008-2183-A)

Under slakting av såkalt «nisterein» – rein til eget bruk – stakk tiltalte en samekniv i brystet på dyret mens det var ved bevissthet. Deretter fulgte stikk i nakke og hals med henholdsvis morakniv og samekniv, alt mens dyret ble holdt fast ved at tiltalte hadde vridd hodet og satt en fot bak reinens horn.

Dette etter den tradisjonelle slaktemetoden kalles giettâdit. Metoden brukes som alternativ til krumknivmetoden, hvor dyret stikkes i nakken med krumkniven før det blodlates.

Førstvoterende i Høyesterett foretok en konkret avveining av vernet av sedvaner i ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk artikkel 8 nr. 1 og dyrevernloven § 9 om human avliving. Hun kom til at den folkerettslige bestemmelsen ikke ga grunn til å tolke den nasjonale regelen innskrenkende i dette tilfellet.

Giettâdit er i hovedsak praktisk og økonomisk begrunnet, og slike hensyn «kan langt på vei varetas ved bruk av krumkniv til bedøving ved hjernestikk før dyret avblødes» (avsnitt 44).

Tiltaltes slaktemetode ble derfor ikke ansett å være av særlig betydning for opprettholdelse av tradisjonell slakting av nisterein. Boten på 5 000 kroner fra lagmannsretten ble opprettholdt.

KrumknivBildet: Krumkniv med slire. Krumkniven blir brukt av samene til bedøving av reinen ved hjernestikk før dyret blodlates. Foto: Mattilsynet.

 

Inndragning av kjøretøy ved ulovlig kjøring i utmark

Høyesteretts beslutning 8. februar 2009 (HR-2009-00331-U)

FeltvognEn mann som kjørte i utmark med en feltvogn er bøtelagt og dømt til inndragning av kjøretøyet. Hålogaland lagmannsrett la i inndragningsvurderingen særlig vekt på at mannen hadde drevet ulovlig barmarkskjøring fire ganger. I de to siste tilfellene benyttet han det inndratte kjøretøyet som var spesielt innrettet for slik kjøring. Det dreide seg om en Volvo felt 4x4.

Det var noe uklart hvor kjøretøyets verdi lå i spennet mellom 30 000 og 50 000 kroner. Retten fant at inndragning uansett skulle skje – heller ikke verdi på 50 000 kroner var nok til at inndragning var uforholdsmessig i denne saken.

Påstand om inndragning av kjøretøy bør etter Økokrims syn regelmessig vurderes i saker som dette, særlig ved gjentatt kjøring. Delvis inndragning av kjøretøyets verdi må kunne være en løsning dersom det er tale om kostbare kjøretøy, for eksempel en Sport Utility Vehicle (SUV).

Boten ble satt til 15 000 kroner. Høyesterett nektet mannens anke fremmet.

Illustrasjonsfoto av en slik feltvogn som ble brukt i saken, en Volvo felt 4x4 Foto: Stig Føyen, Økokrim.