«Vanlig forurensning»

Rt-2013-684

Et firma som drev med boring av brønner i Østlandsområdet, hadde ved seks anledninger i løpet av perioden 2004–2010 hatt utslipp av boreslam til vassdrag i Oslo. Bedriften ble anmeldt av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV). Det ble utferdiget et forelegg mot bedriften. Bedriften vedtok ikke forelegget, og det ble berammet hovedforhandling i Oslo tingrett, som dømte bedriften. Dommen ble anket av domfelte og behandlet i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten frifant for ett av de seks tilfellene pga. foreldelse, og for ytterligere ett tilfelle der retten kom til at ingen ved bedriften hadde handlet uaktsomt. De øvrige fire utslippene ble bedriften dømt for. Bedriften anket til Høyesterett over blant annet lovanvendelsen idet de mente at utslippet var lovlig etter fl. § 8, første ledd nr. 3 som «vanlig forurensning» fra midlertidig anleggsvirksomhet. Det var på det rene at slik brønnboring er midlertidig anleggsvirksomhet, og det sentrale tema var således om forurensingen var «vanlig».

Høyesterett drøfter hva som ligger i begrepet «vanlig» i avsnittene 20–30. Her peker Høyesterett på at her er det relevant å se på hva som er vanlig i bransjen og hva som er vanlig i forhold til resipienten (herunder at utslippet har mindre betydning for resipienten).

Det som imidlertid er av særlig interesse i dommen er det Høyesterett sier i avsnitt 25:

Etter mitt syn må det også legges vekt på om forurensingen kunne vært unngått med enkle midler.

Her trekker også Høyesterett paralleller til den tidligere vannvernloven § 5 som setter som vilkår for at forurensingen er lovlig at den er en «nødvendig følge av eller betingelse for» en bestemt type virksomhet.

Dommen gjelder konkret brønnboring som er midlertidg anleggsvirksomhet etter fl. § 8, første ledd nr 3, men høyesteretts drøftelse av begrepet «vanlig forurensning» vil ha betydning for forståelsen av dette uttrykket også i relasjon til de andre typer forurensning som er omhandlet i fl. § 8.

Skrevet av Carl Graff Hartmann, statsadvokat ved Oslo Statsadvokatembeter