Aksjon mot ulovlige fiskeredskaper

Av politioverbetjent Haakon Haaverstad, Økokrim

Hovedfokuset for aksjonen var ulovlig hummerfiske, med bakgrunn i at hummeren (Homarus gammarus) siden 2006 har stått på Norsk Rødliste. Bestanden har hatt en kraftig tilbakegang fra 1945 til i dag, og er nå på et historisk lavt nivå. Samtidig erfarer de forskjellige oppsynsmyndighetene at det fiskes mye ulovlig på sommerstid.

Aksjonen avdekket mye ulovlig fiske, det ble gjort 166 beslag og opprettet 145 saker. 7 hummer ble sluppet ut fra ulovlige fiskeredskaper.

Utover dette fikk denne tverrfaglige aksjonen mye og god omtale i media, hvilket vi håper kan gi økt kunnskap om reglene hos befolkningen, samt økt forståelse for at vi må ta vare på miljøet og truete arter i en tid der presset på miljøet er stort og økende. Straffereaksjonene gir også effekt, både som individual- og allmennprevensjon. Samtidig viser man at oppsynsmyndighetene følger med, og at vi utnytter ressursene våre effektivt.

Den som setter teiner plikter å sette seg inn i de gjeldende regler for slikt fiske, som vi finner i saltvannsfiskeloven med tilhørende forskrifter. For å redde hummerbestanden og snu den negative trenden, er det viktig at disse reglene følges:


«Hummeren har hatt en kraftig tilbakegang og er nå på et historisk lavt nivå»

Den eneste tillatte måten å fange hummer på, er med hummerteiner. Privatpersoner kan fiske med inntil 10 teiner samtidig, og manntallsførte fiskere kan fiske med inntil 100 teiner samtidig. Det samme gjelder for et enkelt fartøy (max 10/100), uavhengig av hvor mange personer som er ombord.

Teinene skal, som all annen fast fiskeredskap i sjøen, merkes med navn og adresse, eller fiskerimerke.

Videre er hummeren fredet store deler av året, som følger:

  • Svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane: 30. november kl 08:00 til 1. oktober kl 08:00
  • Resten av landet: 1. januar kl 00:00 til 1. oktober kl 08:00

I tillegg er all hummer med utrogn totalfredet – hele året. I fredningstiden er det ikke lov å oppbevare hummer i sjøen. Hummer som ved inngangen til fredningsperioden er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning, kan likevel oppbevares i sjøen inntil slik omsetning kan skje.

Minstemålet for fangst av hummer er 25 cm totallengde i hele landet, eller 9 cm ryggskjoldlengde. Totallengden måles fra spissen av pannehornet til bakerst på midtre svømmelapp på halen. Ryggskjoldlengden (carapax) er lengden fra bakerst i øyehulen til bakkant av ryggskjoldet, målt parallelt med midtlinjen.

Det er dybdegrenser for krabbeteiner i hummerfredningsperioden på kyststrekningen Svenskegrensen – Varnes fyr (Lista). Her skal teinene ikke settes på grunnere vann enn 25 meter.

I teiner som er satt ut for fangst av hummer skal det være minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet, med diameter minst 60 mm. På kyststrekningen svenskegrensen til og med Tysfjord kommune, Nordland, skal også krabbeteiner ha fluktåpning i redskapet. Minstekravet her er én åpning, med diameter minimum 80 mm. Dette gjelder ikke for manntallsførte fiskere som driver fangst av krabbe for omsetning, med merkeregistrert fartøy. Fluktåpningene skal være plassert slik at hummeren lett kan ta seg ut av redskapet.

Torskeruser er forbudt fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fra og med 1. mai til og med 31. desember, men det er allikevel lov å fiske med inntil 10 torskeruser per person og per fartøy i perioden fra og med 1. oktober til og med 31. desember, men begrenset slik at antall torskeruser og teiner for hummerfiske til sammen ikke overstiger 10 stk per person og per fartøy.

Lyster og ålesaks (ålejern) med kunstig lys er forbudt ved fangst av skalldyr fra svenskegrensen til og med Vest-Agder.

På Skagerrakkysten gjelder helligdagsfredningen og forbud mot setting og trekking av teiner i mørket.

Se også «Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen» på http://www.lovdata.no