Dette er i all hovedsak sammenfallende med hva vi mener faller innenfor begrepet «miljøkriminalitet». Vi har en vid forståelse av dette begrepet, og det vil også være slik at noe ligger mer i kjerneområdet enn andre ting.

Det er naturlig nok en del bestemmelser i disse lovene som ikke er aktuelle for vårt område, men det fører for langt å gå inn på alle detaljene her. Lover i kursiv er lover man i blant kommer innom i miljøkrimsaker, men som strengt tatt ikke er innenfor vårt arbeidsområde.

 • naturmangfoldsloven 19. juni 2009 nr. 100
 • markaloven 5. juni 2009 nr. 35
 • plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71
 • havressurslova 6. juni 2008 nr. 37
 • akvakulturloven 17. juni 2005 nr. 79
 • arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr. 62
 • skogbrukslova 27. mai 2005 nr. 31
 • brann- og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 nr. 20
 • vannressursloven 24. november 2000 nr. 82
 • strålevernloven 12. mai 2000 nr. 36
 • lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering (CITES)
 • allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr. 58
 • genteknologiloven 2. april 1993 nr. 38
 • lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv.
 • viltloven 29. mai 1981 nr. 38
 • forurensningsloven 13. mars 1981 nr.6
 • kulturminneloven 9. juni 1978 nr. 50
 • lov 10. juni 1977 nr.82 om motorferdsel
 • i utmark og vassdrag
 • produktkontrolloven 11. juni 1976 nr. 79
 • fjellova 6. juni 1975 nr. 31
 • friluftsloven 28. juni 1957 nr. 16
 • vassdragsreguleringsloven 14. desember 1917 nr. 17
 • straffeloven 22. mai 1902 nr.10 § 152 b
 • dyrevelferdsloven 19. juni 2009 nr. 97
 • skipssikkerhetsloven 16. februar 2007 nr. 9
 • klimakvoteloven 17. des. 2004 nr. 99
 • matloven 19. desember 2003 nr. 124
 • svalbardmiljøloven 15. juni 2001 nr. 79