Saksinntak Positive påtalevedtak Rettskraftige avgjørelser Inntak av bistandssaker
Saker under etterforskning Saksbehandlingstid Økonomiske reaksjoner Økonomi / Stillinger
Oppklaringsprosent Rettssaker / Rettsdager Domfellelsesprosent Mistenkelige transaksjoner

Inntak av sakskomplekser (Økosak) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bedrageri 1 - 4 - - 1
Underslag - - - - 1 -
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) - - - 2 1 0
Skatt – merverdiavgift – toll 2 - 3 2 3 -
Verdipapirhandel – finans 9 8 3 4 1 2
Konkurranse - - - - - -
Korrupsjon 3 1 3 3 3 -
Utroskap 2 - - 2 - -
Heleri – hvitvasking 2 3 - 4 1 2
Dokumentfalsk - - - - - 1
Økonomisk kriminalitet – annet - 1 1 - 1 3
Forurensning - - - 2 - -
Naturkriminalitet 3 2 5 2 2 -
Kulturminnekriminalitet - - - 1 - 1
Arbeidsmiljøkriminalitet - - - 2 - -
Annen miljøkriminalitet 5 - 1 1 2 2
Annet - - - - - -
SUM 27 15 20 25 15 12

Sakskomplekser under etterforsking 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bedrageri 4 1 4 2 4 3
Underslag - - - - 1 1
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) 1 - - - 1 1
Skatt – merverdiavgift – toll 4 1 3 3 5 4
Verdipapirhandel – finans 4 3 4 5 - 1
Konkurranse - - - - - -
Korrupsjon 4 3 4 3 6 3
Utroskap 2 1 1 1 1 -
Heleri – hvitvasking 3 4 1 5 3 4
Dokumentfalsk 1 - - - - 1
Økonomisk kriminalitet – annet - - 1 1 1 4
Forurensning 1 - - 1 1 -
Naturkriminalitet 3 2 2 - - -
Kulturminnekriminalitet - - - - - -
Arbeidsmiljøkriminalitet - - - 2 2 2
Annen miljøkriminalitet - - 1 2 2 3
Annet 1 - - - - -
SUM 28 15 21 25 27 27

Tallene utregnet ved årsskiftet.

Oppklaringsprosent (Strasak) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SUM (Mål: Minst 80 %) 92 89 77 88 92 95

Positive påtalevedtak (Økostraff) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tiltale 35 17 13 27 13 20
Begjæring om tilståelsesdom 5 4 2 3 3 2
Forelegg – enkeltpersoner 6 3 2 2 1 4
Forelegg – foretak 9 7 4 5 3 3
Påtaleunnlatelse - 1 2 4 - -
SUM 55 32 23 41 20 29

Ett påtalevedtak per person/foretak i sakskomplekset.

Saksbehandlingstid (Strasak) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SUM: (Mål: Ikke over 350 dager) 339 365 499 248 298 313

Saksbehandlingstiden regnes fra saksinntak til påtalevedtak.

Rettssaker (Økostraff) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tilståelsessak i tingrett 5 5 2 4 5 1
Hovedforhandling i tingrett 11 15 12 9 14 7
Fullstendig anke i lagmannsrett 7 7 8 6 6 5
Begrenset anke i lagmannsrett 4 8 6 5 2 3
Begrenset anke i Høyesterett 4 6 5 4 3 4
SUM 31 41 33 28 30 20

  Antall dager i retten   2011 2012 2013 2014 2015 2016
SUM 441 739 677 260 617 579

Rettskraftige avgjørelser (Økostraff) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fellende dommer mot person 20 18 29 16 24 23
Fellende dommer mot foretak - - 1 1 2 1
Vedtatte forelegg mot person 5 3 2 2 1 4
Vedtatte forelegg mot foretak 8 7 6 4 4 1
Frifinnende dommer 1 5 8 4 4 6
Påtaleunnlatelser - - 2 4 - -
SUM 34 33 48 31 35 35

Rettskraftige økonomiske reaksjoner (Økostraff – tusen NOK) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inndragning 60 962 12 352 34 294 80 834 32 852 3 290
Erstatning 15 751 10 523 58 331 1 162 947* 31 273 58 230
Bøter 8 753 6 130 26 495 330 743 19 506 6 490
Saksomkostninger 405 290 515 600 40 812
SUM 85 872 29 296 119 635 1 575 124 83 671 68 823

Det er et mål at mest mulig av utbyttet fra staffbare handlinger skal inndras, noe som bl.a. skjer gjennom inndragning eller erstatning. * Tallet inkluderer idømt erstatningskrav i Finance Credit-saken etter gjenåpning og rettskraftig dom i 2014.

Domfellesesprosent (Økostraff) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SUM (Mål: Minst 90 %) 86 95 66 94 85 71

Inntak av bistandssaker (Økobistand) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bedrageri/utroskap 14 7 9 17 15 15
Underslag - 1 - 3 - 1
Forbrytelser i gjeldsforhold  – regnskapsovertredelser * 2 - - 1 4 4
Skatt – merverdiavgift – toll 6 8 4 8 3 7
Verdipapirhandel – finans 2 1 1 - - 1
Konkurranse - - - - - -
Heleri – hvitvasking 4 3 9 4 3 4
Dokumentfalsk 1 - - - - -
Konkurs - - - - - -
Korrupsjon 3 5 5 3 4 1
Plan- og bygning 2 1 - 1 - -
Økonomisk kriminalitet – annet - 2 2 4 2 3
Forurensning 2 2 2 3 - 1
Naturkriminalitet 4 1 3 1 2 3
Kulturminnekriminalitet 1 2 1 1 - 1
Arbeidsmiljøkriminalitet 1 - 1 - 2 -
Annen miljøkriminalitet - - 1 1 - -
Annet 4 2 1 1 5 9
Ren datateknisk eller annen bistand 6 11 9 9 7 14
SUM 52 46 48 57 47 64

Økonomi (mill NOK) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Budsjett (hjemlet tildeling) 136 138 147 152 154 157

Stillinger (årsverk) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  138 139 141 144 145 144

Rapportering av mistenkelige transaksjoner per virksomhetsområde 2012 2013 2014 2015 2016
Advokater mv. 12 10 10 6 12
Andre jf. hvitvaskingsloven §4 44 51 41 33 67
Banker 2 877 3 174 3 978 3 402 6 292
E-pengeforetak     2 1  
Forhandlere av gjenstander 61 50 54 95 62
Forsikringsselskap 56 67 51 52 68
Meglere 15 16 38 45 134
Regnskapsførere 45 56 52 46 69
Revisorer 54 39 45 49 50
Verdipapirforetak mv. 2 7 6 10 9
Virksomhet for betalingsformidling 863 802 1 518 975 2 013
SUM MT-rapporter 4 029 4 272 5 795 4 714 8 776

Til toppen