distrikter_nordland.jpg

Tekst: politiadvokat Margrete Torseter, ØKOKRIM

Mandag 8. og tirsdag 9. juni 2015 ble det årlige Miljøforum Nordland arrangert. Deltakerne på samlingene er representanter fra de enkelte politidistriktene og fagetatene innen miljø i Nordland.

Det var i år 20 år siden det første Miljøforum Nordland ble arrangert i 1995. Arrangøransvaret har i disse årene gått på rundgang mellom politidistriktene i Nordland, som siden politireformen i 2002 har bestått av Helgeland politidistrikt (hovedsete Mosjøen), Midtre Hålogaland politidistrikt (hovedsete Harstad) og Salten politidistrikt (hovedsete Bodø). Samlingen i år ble avholdt på Kjerringøy utenfor Bodø, og Salten politidistrikt var arrangør. 

Nå som antallet politidistrikter er satt, kan ting skje fort og beslutninger tas uten at det nødvendigvis er store prosesser rundt hver av dem. Det er da viktig at fagmiljøene kommer med sine synspunkter på hvordan de mener de nye politidistriktene best kan håndtere de enkelte fagfeltene. Dette var bakgrunnen for at Miljøforum Nordland, som et resultat av gruppe- og plenumsdiskusjoner på årets samling, ble enige om flere innspill til hvordan Nordland politidistrikt bør organisere miljøkrimarbeidet.

Her er innspillene:

Miljøkrimkoordinator
- Funksjonen videreføres i tråd med PODs rundskriv 008/2008.
- Tittelen bør endres fra 'miljøkoordinator' til 'miljøkrimkoordinator' for å være i tråd med utviklingen ellers i landet, blant annet i Økokrim, og for å synliggjøre hva fagfeltet egentlig dreier seg om.
- Stillingen som miljøkrimkoordinator blir en 100 % stilling og bør være på plass i løpet av første halvår 2016.
- Miljøkrimkoordinatoren bør være politiutdannet.
- Funksjonsmessig plasseres stillingen på

Felles Krimenhet, under eller i nær tilknytning til Økoteamet. Koordinatoren sitter geografisk samme sted som politimesteren, antageligvis i Bodø, både fordi personen skal fungere som politimesterens rådgiver innenfor miljøkrim, fordi Økoteamet antas å ha base der, og fordi mange av de samarbeidende etatene har hovedsete i Bodø.
- Miljøkrimkoordinatoren må ta initiativ til en ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) i løpet av 2016.
- Miljøkrimkoordinatoren må sammen med etterforskerne på miljøkrim og miljøkrimjuristene utarbeide tiltakskort på flere av de ordinære miljøkrimsakene for å gjøre det lettere for de ordinære patruljene å ta tak i miljøkriminalitet (oljesøl, søppelbrenning, motorferdsel m.m.).

Miljøkrimjurister
- Påtaleansvar for samtlige miljøkrimsaker fordeles på tre miljøkrimjurister.
- Det gjøres en fordeling av sakene ut fra hva som er hensiktsmessig på bakgrunn av geografi og fagkunnskap. Sistnevnte gjelder særlig sokkelsaker og fiskerisaker. Per i dag er det i Helgeland politidistrikt to kriminalteknikere, to etterforskere og én påtalejurist som har særkompetanse på sokkelsaker. Denne kunnskapen må videreføres.
- Miljøkrimjuristene kan også ha påtaleansvar for andre saker, gå jourvakt osv., men bør ikke ha andre omfattende oppgaver som f.eks. å være påtaleleder, stedfortreder for denne eller plassansvarlig.
- Miljøkrimjuristene plasseres funksjonsmessig under påtalelederen, selv om de geografisk ev. plasseres andre steder enn ved hovedsetet.

Etterforsking
- Det må bygges opp et kraftsenter innenfor miljøkrim på hovedsetet.
- Det foreslås at etterforskere på miljøkrim funksjonsmessig plasseres innenfor Økoteamet, men at de geografisk kan være plassert rundt i politidistriktet.
- Det må sørges for at det finnes fagkunnskap hos etterforskerne innen miljø i alle de nye regionene. Disse etterforskerne bør også fungere som miljøkontakter i regionene, jf. PODs rundskriv 008/2008.
- Kraftsenteret får i oppgave å ha en over-ordnet styring av etterforsking av all miljøkrim i politidistriktet, og å styre hvor etterforskningen skal skje. Hvis det f.eks. er god fagkunnskap på kulturminnekriminalitet i Narvik, må de ressursene kunne brukes på saker i Brønnøysund. Hvordan ressursene skal brukes, kan variere etter sakens omfang og alvorlighet (f.eks. innspill til etterforsking, avhørsdisposisjoner, overhøre avhør per videolink, foreta etterforskingsskritt, overta etterforskingsansvaret osv.).

Måltall
- Det bør innføres sentrale måltall innenfor miljøkriminalitet.
- Inntil det skjer, bør lokale måltall tilsvarende det som Salten politidistrikt har hatt de siste årene (mål om at politidistriktet selv klarer å avdekke
og opprette et visst antall miljøkrimsaker i løpet av et år), videreføres.

Straffesaksinstruks
- Arbeidsmetodene bør nedfelles i en ny straffesaksinstruks.

Miljøforum Nordland
- Dette må videreføres med årlige lunsj til lunsj-møter som nå, og arrangøransvaret legges til miljøkoordinatoren i Nordland politidistrikt.