Tekst: INTERPOL / www.interpol.com  //  Oversatt av: førstekonsulent Anne Helene Berg, ØKOKRIM

Problemene

Når avfall gjennom uregulert handel håndteres på feil måte eller uten hensyn til miljøkrav, utsettes luft, vann og jordsmonn for fare. Den ulovlige handelen med avfall undergraver internasjonale avtaler og legitime renseanlegg, og fører også til tap av utvinnbare råmaterialer. Dette truer varig økonomisk bære­kraft og nasjonal utvikling.

Løsningen

INTERPOLs Project Eden ble lansert under møtet «The Environmental Com­pliance and Enforcement Events» som ble holdt i Nairobi, Kenya, i november 2013.

Prosjektet samarbeider tett med INTERPOL Pollution Crime Working Group og har definert noen mål:

  • øke oppmerksomheten rundt ulovlig transport av avfall over landegrenser og de miljø- og helsemessige konsekvenser dette medfører
  • etablere National Environmental Security Task Forces (NEST-enheter) for å sikre samarbeid mellom nasjonale etater, de nasjonale INTERPOL-kontorene og andre internasjonale partnere
  • utvikle bærekraftig institusjonell kapasitet for statlige organer med ansvar for å håndheve miljølovgivning
  • fremme en etterretningsbasert tilnærming og utføre operasjoner som slår ned på kriminell aktivitet og forstyrrer ulovlig handel
  • undersøke transport av elektronisk avfall innen og ut av Europa gjennom CWIT-prosjektet (Countering WEE Illegal Trade), et tverrfaglig konsortium finansiert av EU-kommisjonen.

Project Eden tar sikte på å oppfylle disse målene gjennom å støtte medlemsland med utveksling av etterretning og analyser for å identifisere kriminelle nettverk, deres omfang og måten de jobber på.

Det oppfordres til regionale, målrettede operasjoner utført i import- og eksportland på samme måte som Operasjon Enigma Fase I, som var rettet mot transport av elektronisk avfall mellom Europa og Afrika. Tilsvarende var operasjonene Haz og Haz II rettet mot den ulovlige transporten av farlig avfall mellom USA og Canada.

INTERPOL vil støtte medlemslandene i kompetansebygging blant annet for å øke forståelsen av internasjonale konvensjoner som gjelder for dette området.

 

 

Interpollogo

  • INTERPOL – International Criminal Police Organization – er en internasjonal organisasjon etablert i 1923 for å bidra til internasjonalt kriminalpolitisamarbeid.
  • Med 188 medlemsstater er INTERPOL verdens største internasjonale organisasjon etter FN. INTERPOL har sitt hovedkvarter i Lyon i Frankrike.
  • For å holde organisasjonen politisk nøytral, er INTERPOL gjennom sin konstitusjon forhindret fra å engasjere seg i kriminalitet som ikke dekker flere land, og kriminalitet som gjelder politiske, militære, religiøse eller rasemessige forhold.
  • Organisasjonens arbeid er hovedsakelig rettet mot sikkerhet og terrorisme, organisert kriminalitet, narkotikaproduksjon og -handel, våpensmugling, menneskehandel, hvitvasking, barnepornografi, økonomisk kriminalitet, høyteknologisk kriminalitet og korrupsjon.