Av politiadvokat Aud Ingvild Slettemoen, Økokrim

På møtet, som ble holdt ved INTERPOLs hovedkvarter i Lyon i Frankrike, var det rundt 60 deltakere fra 22 av INTERPOLs medlemsland, herunder Norge, og ulike internasjonale og ikke-statlige organisasjoner.

Bakgrunnen for INTERPOLs engasjement på miljøområdet er en resolusjon fra sesjon 61 av Generalforsamlingen i ICPO-INTERPOL i 1992, der det ble besluttet å nedsette en «Environmental Crime Committee». Komiteen, som også er kjent som «Environmental Crime Working Party», har nedsatt to arbeidsgrupper; Pollution Crime Working Group og Wildlife Crime Working Group.

Miljø er foreløpig ikke blant de definerte kjerneområdene i INTERPOL. Det betyr at INTERPOL sine budsjetter ikke finansierer noen stillinger i INTERPOL på miljøområdet, men bare stiller til rådighet kontorfasiliteter samt INTERPOLs internasjonale nettverk inn mot nasjonale og internasjonale aktører. Dekning av utgiftene til personalet som organiserer arbeidet med miljøområdet, i dag to personer, er derfor avhengig av ekstern finansiering. Mye av deres ressurser går med til å hente inn nye ressurser, og de ansatte har til tider arbeidet under svært liten forutsigbarhet fordi finansieringen har vært usikker.

Et sentralt tema på møtet i Pollution Crime Working Group i oktober var hvordan man skal sikre finansiering av dette arbeidet fremover, på kort sikt ved å skaffe ekstern finansiering, og på lang sikt ved å få miljøområdet definert inn som et av INTERPOLs kjerneområder. Flere tok til orde for at landene bør fremsette forslag på INTERPOLs generalforsamling i 2010 om at miljøkriminalitet skal defineres inn som et av INTERPOLs kjerneområder. Det ble nedsatt en liten arbeidsgruppe som drøftet dette nærmere, og som ble enige om strategi. Her må Norge støtte opp om det internasjonale miljøarbeidet ved å støtte et slikt forslag på generalforsamlingen!

I tillegg til foredrag om ulike spørsmål som ulovlig handel med ODS (OZON depleting substances), kjemiske tankere som dumper avfall utenfor Nederland og MARPOLs regler i den forbindelse (IMOS regelverk om hindring av forurensning til sjøs), samt ulovlig dumping av avfall mm, drøftet arbeidsgruppen på møtet de prosjektene som Pollution Crime Working Group vil arbeide med fremover.

Et av prosjektene som står på agendaen, som en del av arbeidsgruppens arbeid med organisert kriminalitet, er å analysere problemene knyttet til eksport av elektronisk avfall fra vesten til u-land. I denne forbindelse holdt Christopher Smith fra Environment Agency i England et meget interessant foredrag om arbeidet der med såkalt «intelligence based investigation», og hvordan denne metoden har ledet til resultater når det gjelder å avdekke ulovlig eksport av elektronisk avfall. Metoden dreier seg i korte trekk om en modell for å gjøre strategiske og taktiske vurderinger i forbindelse med etterforskningen av konkrete saker, kombinert med at det utarbeides profiler på de involverte og på temaet, såkalte «subject profiles» og «problem profiles». Videre holdt Jim Puckett fra Basel Action Network et foredrag om miljø- og helseproblemene som elektronisk avfall fra vesten medfører i Afrika og Kina, der det meste av dette avfallet ender opp. Avfallet brennes stort sett ute under åpen himmel, gjerne av mindreårige, og både de som håndterer avfallet, samt jord og vann i store områder, blir utsatt for omfattende forurensning av tungmetaller som bly og kadmium. Det gjorde inntrykk å se bilder av de enorme områdene der røyken fra brennende PCer fra vesten ligger tykk, og barna som går og puster inn denne røyken.

Bakgrunnen for problemet er selvfølgelig av det er billigere å sende det elektroniske avfallet til u-land enn å håndtere det i industrialiserte vestlige land. Elektronisk avfall eksporteres ofte ulovlig til u-land under dekke av å skulle eksporteres for gjenbruk, altså som handelsvarer og ikke som avfall. Jim Pucket sine undersøkelser viste at 75 % av elektronisk avfall som ble eksportert for «gjenbruk» til Nigeria, var rent avfall. Det dreide seg om 500 skipscontainere pr. måned. I Hong Kong mottas i følge Pucket 50-100 containere med elektronisk avfall hver dag.

Et nytt prosjekt som arbeidsgruppen besluttet å sette i gang med, er vurderinger av spørsmål knyttet til kriminalitet i forbindelse med klimakvoter. Carole Gibbs fra Michigan State University, School of Criminal Justice, hadde et meget interessant foredrag om et forskningsprosjekt hun deltar i om handel med klimakvoter under Kyotoprotokollen og mulig kriminalitet i den forbindelse, blant annet om svindel gjennom forfalskninger av «baseline emissions» eller falske «carbon credits».

Ytterligere et nytt prosjekt som arbeidsgruppen ble enig om å sette i gang, er å utarbeide en manual om bekjempelse av miljøkriminalitet. Det tas sikte på et seminar i løpet av 2010 i USA om «pollution forensics». Det er mer enn nok å ta tak i på miljøområdet internasjonalt. 

I strategiplanen for INTERPOL sitt program på miljøområdet for 2009-2010 beskrives de kommende utfordringene innenfor internasjonal miljøkriminalitet som følger:

«INTERPOLs Environmental Crime Programme is committed to identifying and responding to emerging trends in environmental crime in conjunction with the international community. Most recently, in 2008 we collaborated with the World Bank to produce an international study on illegal logging from a law enforcement perspective and, alongside the members of our Pollution Crime Working Group, we are assessing enforcement issues relation to climate change laws.

INTERPOLs Environmental Crime Programme recognizes that there are many types of environmental crime, varying in immediacy and scope. Environmental crime is confined to neither wildlife nor pollution as targeted by our current projects, is also includes, but is not limited to, climate change, ocean related crime, illegal domestic logging, water management crime and protected areas interference. Evidence shows that environmental crime has strong links with other types of criminality and indicates that organized crime bodies engage in environmental crime in conjunction with other criminal activities. Therefore environmental crime can be considered a crime with significant cross-over elements with those engaged in environmental crime often engaged in other significant fields of criminality such as murder, corruption, and fraud. There is also a real threat that environmental elements or components may be used in terrorist activities.

The INTERPOL Environmental Crime Programme, using intelligence driven policing, will work towards identifying and targeting international enforcement activities in combating environmental crime and other cross-over crime types».