Tre med viktige hendelser

Trykk på bildet for å laste ned en PDF av dette.

Her er oversikten:

1989 / ØKOKRIM etablert – Styrke kampen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

1989 / ØKOKRIMs første påtaleavgjørelse (A/S Opplandchips): Forelegg på 1,5 millioner kroner og inndragning med 1,5 millioner kroner for ulovlig industriforurensning

1992 / Lovverk: Grunnlovens § 110 b vedtatt: Operasjonell prinsipp­bestemmelse om miljø i grunnloven. Endret og styrket i ny § 112 i 2014

1992 / Forurensing/sjødyktighet – Rt-1992-1578 (Arisan): Ubetinget fengsel for forurensing etter skipsforllis

1993 / Lovverk: Generalklausulen mot miljø­kriminalitet, straffelovens § 152 b vedtatt

1994 / ØKOKRIM: – Oppretter eget Miljøteam og styrker innsatsen mot miljøkriminalitet

1994–2014 / Internasjonalt samarbeid: Representert i arbeidsgrupper i INTERPOL og andre internasjonale politi- og påtaleorganisasjoner (FN, EUROJUST mfl.)

1994 / Natur og fauna – 93-005506-Sandnes (Idland-saken): Opprulling av omfattende ulovlig preparant-virksomhet og import av døde eksotiske fugler på CITES-listen

1994 / ØKOKRIM: – Politiaksjon Røst: vern av fredet lundefugl

1995 / Miljøkoordinator- og miljøkontaktordningen etablert: ØKOKRIM får ansvaret som nasjonal koordinator fra 2008

1996 / Natur og fauna – Rt-1996-353 (Preparantdommen):
Ulovlig jakt og utstopping av fredete arter

1998 – ØKOKRIM: – Utgir første publikasjon av fagbladet Miljøkrim

1998 / Forurensing – Rt-1998-2011 (Statoil Mongstad): Foretaksstraff i miljøsaker

2000 / Kulturminne – Rt-2000-2023 (Losjebygning): Foretaksstraff for riving av fredet bygning

2001 / Arbeidsmiljø – Rt-2001-110 (Portalkrandommen): Ubetinget fengsel for daglig leder etter dødsulykke

2002 / Forurensing – (Outokumpu Norzink AS): Forelegg 4 millioner kroner for kvikksølvutslipp

2002 / Kulturminne – Rt-2002-1713 (Bryggen i Bergen): Skjerpet straffansvar for alvorlig miljøkriminalitet

2003 / Natur og fauna – Rt-2003-634 (CITES): Prinsipiell dom om ulovlig innførsel av sjeldne arter

2004 / Forurensing – Rt-2004-1645 (Aluscan): Ubetinget fengsel for styrets leder etter selskapets ulovlige håndtering av saltslagg

2005 / Rovdyr / truede arter – Rt-2005-76 (Jervedom-II): Sentral dom om allmennpreventive hensyn i miljøsaker

2005 / Natur og fauna – Rt-2005-568 (Generalklausuldommen): Høyesterett anvender straffeloven § 152 b for første gang – straffskjerpelse

2005 / ØKOKRIM: – Utgir skriftserier «Faunakriminalitet og annen naturkriminalitet» (nr. 8), «Kulturminnevern» (nr. 12), «Hva er miljøkriminalitet» (nr. 17) og «Arbeidsmiljøkriminalitet» (nr. 19)

2005 / Akvakultur (Sjøtroll Havbruk AS) – Forelegg 2,8 millioner: Rømt oppdrettsfisk

2006 / Forurensning – LG-2005-92191 (Petro Oil): Fengsel, inndragning og rettighetstap for daglig leder og styreleder etter grove bedragerier mot SFT og spilloljekunder

2007 / Forurensing – Rt-2007-1684 (Teknotherm/Sandvikselva): Sentral dom om foretaksstraff

2009 / Lovverk – Naturmangfoldloven trer i kraft: Skjerpet straffansvar i miljøsaker, 3 års strafferamme

2009 / Jakt – Rt-2009-792 (Inhuman jakt): Rettsavklaring om jakt i mørket og «jakten som et hele»

2010 / Kulturminne – Rt-2010-850 (Barfrøstue): Inventar/møbler i fredet bygning

2010 / ØKOKRIM – Nasjonale strandsone og hummeraksjoner: I samarbeid med forvaltningen, lokalt politi og kystvakten

2011 / Kunst & kultur – TOSLO-2011-184112 (Hamsun-saken): Fengsel for omsetning av uekte Hamsun- og Ibsendokumenter

2011 / Terrenginngrep – Rt-2011-10 (Oftenes): Prinsipiell dom om straffenivået i miljøkriminalitetssaker

2012 / Arbeidsmiljø – Rt-2012-770 (Norcem): Prinsipiell dom om systemrisiko og foretaksstraff

2012 / Forurensing – Rt-2012-65 (Vest Tank): Strengt personlig straffansvar i miljøsaker

2013 / Akvakultur – LH-2014-67139 (Grieg Seafood Finnmark AS): Forelegg 2,3 millioner for falsk rapportering av lakselus, biomasse og oppdrettsmerder

2013 / Forarbeider: «2013:10 – NOU – Naturens goder – om verdien av økosystemtjenester». En av de viktigere miljøforarbeidene i nyere tid.

2014 / Natur og Fauna – Rt-2014-238 (Hønsehauk II): Rettsavklaring naturmangfoldloven – nødverge)