Tekst: avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad, Klif // bjorn.bjornstad@klif.no  //  Foto: John Petter Reinertsen

Vi er ikke fornøyd med at vi fortsatt finner alvorlige brudd på regelverket i våre mange uanmeldte og anmeldte miljøtilsyn. Flere virksomheter har vesentlige mangler i sine rutiner for forebyggende arbeid. Dette gjelder både små virksomheter og store industrikonsern.

Klif tilsynBredt kontrollspenn

Klif og Fylkesmannen har et bredt kontrollspenn – fra tilsyn med overholdelse av utslippskrav ved offshoreanlegg og prosessindustri til kontroll med at leketøy ikke inneholder farlige stoffer. I tillegg ser vi behov for tett oppfølging av ulike deler av avfallsbransjen, som dels går på tvers av landegrenser, og som kan forårsake stor miljøskade.

Samfunnet forbinder i stor grad forurensning med utslipp fra industri. Men vi vet at for eksempel farlige stoffer i produkter som importeres til Norge, eller kjemikalier vi bruker daglig i husholdninger, på sykehus og andre steder, er stadig viktigere kilder til uønskede miljøgifter i naturen. Derfor er det også viktig at myndighetene følger opp med kontroll og reaksjoner for å bidra til at regelverket følges.

Vi kontrollerer bedriftene ved å gjennomgå dokumentasjon og intervjue ansatte. I tillegg sjekker vi ute på anlegget at det vi har fått vite i dokumenter og i intervjuer, stemmer med virkeligheten. Klif samarbeider dessuten med andre norske tilsynsetater og myndigheter i ulike land.

Følger opp alle brudd på regelverket

Forurensningsmyndighetene følger opp alle kontroller der vi avdekker brudd på regelverket, med frister for å rette opp forholdene. Avdekkes alvorlige brudd, fører det til økt kontrollhyppighet, oppfølgende tilsyn og varsel om tvangsmulkt.

De mest alvorlige tilfellene blir anmeldt til politiet. I 2011 anmeldte Klif åtte og Fylkesmannen tre saker.

Det er et viktig allmennpreventivt signal til samfunnet, og næringslivet spesielt, at alvorlige brudd på forurensningsloven blir møtt med strenge reaksjoner. Derfor er det essensielt at vi i forurensningsmyndighetene bruker våre virkemidler for å få til forbedring, og at vi anmelder alvorlige forhold til politiet.

Det er tilsvarende viktig at politiet følger opp anmeldelsene med nødvendig etterforskning fram til påtaleavgjørelse. Mange av fylkesmennene har erfart at politiet i for stor grad tyr til henleggelse fordi de ikke har kompetanse eller av andre grunner ikke kan prioritere disse sakene.

Vi varsler om tvangsmulkt for at virksomhetene skal rette opp feil og mangler. Vår erfaring viser at varsel om tvangsmulkt fører til forbedring. Det er bare få tilfeller som blir vedtatt, og som går til inndriving.

KlifaksjonBidrar til endring i hele bransjer

Klif og Fylkesmannen gjennomfører landsdekkende og regionale tilsynsaksjoner for å kontrollere at ulike virksomheter og bransjer følger miljøregelverket. For å få til forbedring i alle virksomhetene, ikke bare de som blir kontrollert, informerer vi bransjeforeningene om våre krav og forventninger. Det gjør at hele bransjen ser at de kan bli kontrollert, og skjerper seg.

I 2011 kontrollerte forurensningsmyndighetene virksomheter som behandler kasserte kjøretøy, fiskeoppdrett, notvaskerier, asfaltverk, næringsmiddelindustrien og avfallshåndtering i havner. Vi hadde også tilsynsaksjoner mot aluminiumsbransjen, offshorebasestasjoner og returselskap for EE-avfall.

Ikke god nok akuttberedskap

Klif kontrollerte i fjor 12 plattformer på norsk sokkel. Vi avdekket at flere operatører ikke kunne dokumentere hvordan de hadde dimensjonert beredskapen mot akutt forurensning, og om den var tilstrekkelig. Det er nå i stor grad rettet opp. Selskapene arbeider nå både internt og seg i mellom for å forbedre dette.

Vi finner for ofte at industrien på land og til havs har for lite oppmerksomhet på arbeidet med å forebygge utslipp som kan skade helse og miljø. Gjentatte tilsyn og kontrollaksjoner viser at strenge reaksjoner fra myndighetene ved alvorlige brudd – sammen med økt oppmerksomhet og informasjon – gir forbedring.

Dårlig kompetanse om kjemikalieregelverket

Klif kontrollerer importører og forhandlere av faste bearbeidede produkter og virksomheter som produserer eller importerer kjemikalier til Norge. Dette er viktig for å sikre at produktene vi omgir oss med, ikke inneholder forbudte stoffer. I tillegg er det viktig at forbrukerne får tilstrekkelig informasjon, slik at farlige stoffer ikke havner på avveier når produktene blir avfall.

Vi kontrollerte i fjor en rekke butikker for å sikre at ulovlige biocider ikke omsettes i Norge. Gjennom vårt samarbeid med Tollvesenet har vi bidratt til å stanse forsendelser med ulovlige varer inn til Norge. Vi kontrollerte dessuten gatesalg av produkter. Også i fjor fant vi ulovlige produkter på det norske markedet.

Kontrollerer miljøkravene
  • Klif og Fylkesmannen kontrollerer industri på land og offshore med tillatelse ifølge forurensingsloven.
  • Dette gjør vi ved periodisk tilsyn, avhengig av risikoen og forurensningsfaren hos den enkelte virksomhet. Vi foretar også utrykningsinspeksjoner ved spesielle forhold.
  • Industrivirksomhetene med størst risiko for utslipp til miljøet kontrolleres hyppigere enn virksomheter med lavere risiko for utslipp.
  • Vi kontrollerer import/eksport av farlig avfall.
  • Vi kontrollerer at industrien begrenser utslippene av klimagasser og overholder forpliktelsene de har i klimakvoteloven.
  • Vi kontrollerer importører av faste bearbeidede produkter og virksomheter som produserer eller importerer kjemikalier til Norge.
  • Vi samarbeider med Kystverket, som har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning.