kode.jpg

Av: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM

Strategi vedtatt

POD har besluttet en strategi for videreutvikling av KO:DE. Strategien ble undertegnet av fagdirektør i POD Atle Roll-Matthiesen rett før sommeren, og skal sikre en styrt videreutvikling av KO:DE som fagportal i et treårsperspektiv. Formålet har vært å etablere ett sentralt nettsted for faginnhold i politiet, og det er nå besluttet at KO:DE blir den sentrale løsningen som skal benyttes. KO:DE vil også bli et viktig verktøy i oppfølging av kvalitetsreformen.

 

Ansvar og roller i KO:DE

- POD ved Politifagavdelingen har det øverste ansvaret for å følge opp KO:DE.
- Kripos ivaretar redaktøransvaret for portalen i samarbeid med særorgan og enheter med særskilt fag- og bistandsansvar.
- Kripos har også et driftsansvar.
- Politihøgskolen skal bidra til at relevant forskningsbasert kunnskap formidles på KO:DE, og til at fagportalen kan utnyttes i utdanning.
- Særorgan og distrikter som POD tillegger metode- og forvaltningsansvar, skal utpeke ansvarlige for produksjon og oppdatering av innhold.
- Ledere har et ansvar for at KO:DE benyttes til kunnskapsdeling og erfaringslæring.

 

Tips om bruk av KO:DE

Søkevarsel. Som mange sikkert allerede kjenner til, tilbyr KO:DE en varslingstjeneste der brukerne kan legge inn søkeord og e-postadresse. KO:DE vil da automatisk sende et varsel om at det for eksempel har blitt gjort endringer i temaet som passer det innlagte søkeordet. Dette kan være en enkel og grei måte å bli informert om relevante fagtema på. Brukerne kan legge inn så mange søkeord som de ønsker. Les mer her: http://kode/kode/Sider/Sokevarsel.aspx

 

kode2.jpg

Komplette miljøkrimsider på KO:DE

Når fagsidene om forurensing blir lansert nå i høst, vil samtlige miljøfagtema være omhandlet i KO:DE. Lanseringen vil bli kunngjort som en nyhet på KO:DE-forsiden.

Forurensing vil, som de andre miljøfagene, bli delt opp i undertema. Målet er at man skal kunne finne og benytte innholdet man søker, på en mest mulig effektiv måte. Når digitale tiltakskort etter hvert blir lansert, vil innholdet bli tilpasset dette.

Når man klikker på Forurensing på KO:DE-forsiden, åpnes fagsiden med disse valgene:

• Hjemmelsgrunnlag
• Avfall / farlig avfall
• Grunnforurensing
• Luft
• Stråling
• Støy
• Vann
• Akutt forurensing

Inndelingen tar utgangspunkt i hvordan temaene er omhandlet i forurensingsloven og på nettsiden Miljødirektoratet.no. Mange av lenkene leder også til Miljødirektoratets nettsider. I tillegg til fagsidene, som er åpne for alle med KO:DE-tilgang, har de som jobber med miljøkriminalitet, også egne sider på et fagforum. Her skal det publiseres mer dyptgående fagstoff og legges ut foredrag og bilder fra relevante arrangementer. Her er det også mulig å delta i faglige diskusjoner og stille spørsmål, med lav inngangsterskel. Tanken er at distriktene også etter hvert skal bidra med relevant stoff. Interesserte kan be om tilgang til forumet ved å klikke på Fagforum-knappen øverst på KO:DE-forsiden.