Inge Lorange Backer har nå kommet med en kommentarutgave til naturmangfoldloven. Backer var leder av utvalget som i 2004 avga NOU 2004: 28 om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold.

I kommentarutgaven tar han for seg naturmangfoldloven paragraf for paragraf, og gir en omfattende og nyttig veiledning til hver eneste bestemmelse. I boken gis en fyldig omtale av både lovens forarbeider og tidligere praksis på området, fra før loven. I kommentarene til straffebestemmelsen i § 75 omtaler Backer også Politidirektoratets rundskriv om miljøkriminalitet 2008/8, og han viser videre til at bøkene i ØKOKRIMs skriftserie på området har stor interesse for den strafferettslige håndhevingen av loven (ØKOKRIMs skriftserie nr. 8 «Faunakriminalitet og annen naturkriminalitet» av Holme, Lyssand og Axelsen og nr. 17 «Hva er miljøkriminalitet» av Høviskeland, Hansen og Holme). Også bladet Miljøkrim er nevnt.

Kommentarene til straffebestemmelsen i § 75, som kanskje er av særlig interesse for Miljøkrims lesere, er meget grundig og informativ. I tillegg til å kommentere innholdet i § 75, gir Backer her også en bredere redegjørelse for de strafferettslige spørsmålene som er relevante i en sak etter § 75. Skyldkravet på miljøområdet, herunder rettspraksis knyttet til faktisk uvitenhet og rettsuvitenhet, samt vilkårene for foretaksstraff, omtales. Videre drøfter Backer forsøk og medvirkning. Her viser Backer til at § 75 ikke inneholder en alminnelig medvirkningsregel, og drøfter hva det betyr for anvendelsen nå og når den nye straffeloven av 2005 trer i kraft. Av meget stor interesse er også Backers redegjørelse for strafferammen, den skjerpede strafferammen for grov overtredelse, og straffutmålingen, med henvisninger til relevant rettspraksis. Også inndragning og rettighetstap omtales grundig. Kommentarene til § 75 bør være med i ethvert juridisk utdrag i straffesaker om naturmangfoldloven. Her står det meste man vil komme til å ha behov for.