Politidirektoratet klargjør i sin rapport at lovbrudd er betegnelsen for både forseelser og forbrytelser. I denne rapporten er det først og fremst forbrytelsene som omtales, disse regnes for å være handlinger av grovere karakter. I rapportens første del kommenteres kriminalitetsutviklingen. I andre del av rapporten kommenteres resultater og utvikling i politiets straffesaksbehandling.

Rapporten nevner videre at anmeldelsesstatistikken bare omhandler kriminal-itet som er anmeldt og kjent for politiet. En del kriminalitet forblir skjult. Dette omtales gjerne som mørketall. Forskjellige undersøkelser viser at andelen mørketall varierer for ulike kriminalitetstyper. Forhold som påvirker anmeldesesstatistikken er blant annet oppdagelsesrisiko og politiets og andre myndigheters innsats, kontroll og prioriteringer.

Når det gjelder miljøforbrytelser oppsummerer rapporten med at dette er kriminalitet som rammes av ulike spesiallover og de fleste lovbruddene av denne typen er kategorisert som forseelser. Videre nevnes det at forbrytelsene utgjør en liten del av totalt anmeldte lovbrudd og er vanskelig å kommentere ut fra statistikken. Direktoratet påpeker at antall anmeldelser i stor grad er avhengig av andre kontrollorganer sin rapportering til politiet. Det er relativt sett en stor reduksjon i antall miljøforbrytelser i femårsperioden. Antall anmeldelser i første halvår 2011 er imidlertid stabilt sammenlignet med første halvår 2010. For analyser og trender innen miljøkriminalitet henvises det til ØKOKRIMs rapporter.