Politi / forsvar / lover m.m.

Politiet

www.politi.no

Blant annet informasjon om enheter i politiet med kontaktinformasjon og råd fra politiet.

ØKOKRIM

www.okokrim.no / miljokrim.no

Informasjon om ytre og indre miljøkriminalitet. Elektronisk utgave av tidsskriftet Miljøkrim.

Tollvesenet

www.toll.no

Tollvesenet jobber for å hindre ulovlig inn- og utførsel av varer og sørge for riktig deklarering, fastsettelse og rettidig innbetaling av toll og avgifter.

Lovdata

www.lovdata.no

Regjeringen

www.regjeringen.no

Indre kystvakt

www.mil.no/sjo/kv/start

Sysselmann på Svalbard

www.sysselmannen.no

Sametinget

www.sametinget.no

Brottsförebyggande rådet, Sverige

www.bra.se

 

Tilsyn / myndighet / forvaltning

Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT)

www.arbeidstilsynet.no

Faglig ansvar for tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. På nettsiden finner du nyheter, skjemaer, kontrakter, statistikk og så videre.

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

www.dirnat.no

Faglig ansvar for forvaltning av norsk natur. Norsk forvaltningsmyndighet til CITES.

Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF, tidligere SFT)

www.klif.no

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) iverksetter forurensningpolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. De viktigste arbeidsområdene er klima, miljøgifter, hav og vann, avfall, luft og støy.

Sjøfartsdirektoratet

www.sjofartsdir.no/no

Fiskeridirektoratet

www.fiskeridir.no

Reindriftsforvaltningen

www.reindrift.no

Er det farlig?

www.erdetfarlig.no

Som et resultat av en storstilt satsning på miljøområdet har Klima- og forurensningsdirektoratet – med hjelp fra Mattilsynet, Miljømerking, Forbrukerrådet og Grønn Hverdag lansert denne siden.

Miljøstatus

www.miljostatus.no

Miljøstatus.no gir oppdatert informasjon om miljøets tilstand og utvikling. Nettsiden inneholder miljødata for flere viktige miljøtemaer og har en egen kartløsning som også er tilpasset smarttelefoner. Miljøstatus.no er et samarbeid mellom Direktoratet for naturforvaltning (DN), Riksantikvaren (RA), Norsk Polarinstitutt (NP), Statens strålevern, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Havforskingsinstituttet og Statens kartverk. Data leveres fra SSB og en rekke andre institusjoner. Siden gir deg rike søkemuligheter og et godt leksikon for ord og begreper som brukes i miljøsammenheng.

Direktoratet for kulturminneforvaltning / Riksantikvaren (RA)

www.ra.no

Riksantikvaren er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren er 100 år i år.

Mattilsynet

www.mattilsynet.no

Mattilsynet forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat, matkjeden fra jord og fjord til bord. Dette omfatter alle virksomheter innen primærproduksjon, næringsmiddelindustri og småskalaproduksjon, importører, dagligvarebutikker og alle typer serveringssteder. De har også tilsyn med veterinærer/dyrehelsepersonell, med de biproduktbehandlere. Det er også Mattilsynet som fører tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter, og med omsetning av legemidler utenom apotek.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

www.dsb.no

Nasjonal fagmyndighet på områdene brann- og elsikkerhet, håndtering av brannfarlig-, eksplosjonsfarlige, trykksatt og reaksjonsfarlige stoffer og landtransport i alle fareklasser, og sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester De har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet og er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Statens strålevern

www.nrpa.no

Statens strålevern er nasjonal fagmyndighet på strålevern og atomsikkerhet. Etaten overvåker naturlig og kunstig stråling og fører tilsyn med bruk av strålekilder. På nettsiden finner du blant annet en god «Spørsmål og svar» og du får temaer sortert alfabetisk.

Miljøverndepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/d.html?id=668

Miljøverndepartementets ansvarsområder er delt inn i følgende miljøpolitiske områder: bevaring av naturens mangfold og friluftsliv, bevaring og bruk av kulturminner, rent hav og vann og et giftfritt samfunn, et stabilt klima og ren luft.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

www.nve.no

Underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet. Hydrologisk database og nasjonal flomvarslingstjeneste.

Fylkesmennene

www.fylkesmannen.no

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver og er klage- og tilsynsstyresmakt med oppdrag fra flere departement.

 

Vitenskap / organisasjoner

Norsk institutt for vannforsking (NIVA)

www.niva.no

Tverrfaglig kompetansesenter innen bruk og vern av vann. Driver forsking og utvikling og gir informasjon om vannrelaterte spørsmål.

Norsk institutt for luftforsking (NILU)

www.nilu.no

Driver miljøforsking innen luftforurensning. Foretar vurdering av forurensningens virkning på økosystem, helse og materialer.rovviltportalen

Rovviltportalen

www.rovviltportalen.no

Havforskingsinstituttet

www.imr.no

Naturmangfoldåret 2010

www.naturmangfoldaret.no

Statens kartverk

www.statkart.no

Gislink (Kart)

www.gislink.no

Miljøstiftelsen Bellona

www.bellona.no

Bellona arbeider for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. De introduserte «miljøkriminalitet» som et nytt begrep i norsk offentlighet på 80-tallet.

Natur og ungdom

www.nu.no

Jobber for å begrense menneskeskapte klima­­endringene og tar vare på naturmangfoldet. De tar kampen med de store forurenserne og stopper dem som vil ødelegge miljøet.

Norges naturvernforbund

www.naturvern.no

Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Arbeider med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel.

Norsk miljøpolitiforening (NMPF)

www.nmpf.net

Organisasjonens formål er å bidra til å forebygge og bekjempe miljøkriminalitet for å verne om vårt felles miljø.

WWF

www.wwf.no

Greenpeace

www.greenpeace.org/norway/no/